Potwierdzenie złożenia e-deklaracji PIT

Podatnik zobowiązany jest do przechowywania potwierdzenia nadania deklaracji PIT – Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Numer UPO należy przechowywać przez okres pięciu lat. UPO – co to jest? Urzędowe Poświadczenie Odbioru to jedyny dokument, który potwierdza złożenie e-deklaracji PIT. Jest traktowane na równi z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym w przypadku składania tradycyjnego, […]

Zwrot nadpłaty podatku PIT

Składając roczną deklarację PIT, podatnik ma prawo do wykazania ulg i odliczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dlatego może się okazać, że doszło do nadpłaty podatku. Jest ona wynikiem wpłacenia większych kwot zaliczki na podatek niż wartość podatku należnego, wynikającego z zeznania PIT. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy jest zobowiązany zwrócić podatnikowi tą […]

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT, czyli ulga dla młodych, przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy (umowa o pracę, praca nakładcza, umowa zlecenie, praca najemna za granicą). Kto skorzysta i na jakich zasadach Młodzi mogą skorzystać z tej ulgi, jeśli ich roczne przychody nie przekroczą kwoty 85 528 zł. Nadwyżka przychodów ponad tę kwotę limitu podlegać […]

1% podatku dla OPP

Każdy podatnik ma prawo do przekazania 1% podatku należnego na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). W ten sposób możemy wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące i nic nas to nie kosztuje. Wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku, prowadzony jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i można go znaleźć na stronach internetowych Biuletynu Informacji […]

Konsekwencje niezłożenia deklaracji PIT

Każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT w ustawowych terminach. Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765) nakłada odpowiedzialność karno-skarbową na tych, którzy nie wywiązali się ze swojego obowiązku – mogą zostać ukarani za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Czym […]

Korekta deklaracji PIT

Bywa, że podatnik w złożonym już zeznaniu podatkowym zauważy jakiś błąd. Może być to np. błąd rachunkowy, wprowadzony błędny identyfikator podatkowy, błąd polegający na nieuwzględnieniu jakiejś przysługującej ulgi itp. Ma wtedy prawo do złożenia korekty swojej deklaracji. Może zrobić to jednak dopiero po zakończeniu postępowania podatkowego wobec niego lub po zakończeniu kontroli podatkowej tej części […]

Kto ma obowiązek złożyć deklarację PIT?

Każdy, kto w danym roku podatkowym uzyskał jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT. Kto zatem przychodów nie uzyskiwał, nie musi składać PIT-a. Również osoby, które uzyskiwały kwoty zwolnione z opodatkowania, nie składają deklaracji PIT. W przypadku, gdy podatnik w danym roku podatkowym uzyskał stratę, również powinien […]

Identyfikator podatkowy dla celów PIT

Wypełniając deklarację PIT, należy wpisać właściwy identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL. Niepodanie przez podatnika numeru identyfikacji podatkowej lub podanie numeru nieprawdziwego jest wykroczeniem skarbowym i choć w praktyce traktowane jest jako pomyłka (przez co nie jest karane), to wiąże się z koniecznością składania wyjaśnień. NIP czy PESEL? Numer PESEL jest właściwym identyfikatorem podatkowym dla: […]

Czy wiesz, którą deklarację PIT powinieneś wybrać?

W zależności od źródła przychodów, jakie osiągnąłeś w minionym roku podatkowym, musisz wybrać odpowiedni formularz deklaracji PIT. Wybierasz spośród następujących: PIT 37 Deklaracja PIT 37 przeznaczona jest dla osób, które uzyskały przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Będą to przychody uzyskane z: wynagrodzenia za pracę, stosunku […]

Zasady składania deklaracji PIT

Sporządzając zeznanie podatkowe PIT, należy pamiętać o sprawach porządkowych, aby organy podatkowe uznały nasz formularz za złożony. Wybierz właściwy urząd Zeznanie podatkowe należy wysłać do właściwego urzędu – o tym, który jest właściwy dla danego podatnika mówi „Ordynacja Podatkowa” (rozdział „Jaki urząd wybrać”). Jeżeli zdarzy się, że podatnik omyłkowo wyśle swoją deklarację do niewłaściwego urzędu, […]

Jakie formy opodatkowania masz do wyboru?

Wypełniając formularz deklaracji, musisz wybrać adekwatną metodę opodatkowania. Możesz rozliczyć się: Indywidualnie Metoda odpowiednia dla osoby nie będącej w związku małżeńskim lub pozostającej w związku małżeńskim przez niecały okres podatkowy, oraz w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, bądź są w sądownie orzeczonej separacji. Czasami wybór tej metody rozliczenia narzuca sposób opodatkowania, gdy na […]