DRUK PIT-36S

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

PIT-36S – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Pobierz formularz i zapoznaj się z instrukcją wypełnienia.

Co to jest PIT-36S?

Druk PIT-36S jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 updof, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1) prowadzili:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej,

2) uzyskali przychody:

  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,
  • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  • z innych źródeł, opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a updof (tzw. kredyt podatkowy),

4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f updof,

5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

6) obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,

7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a updof, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

PIT-36S (26) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Pobierz druk PIT-36S

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój druk z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.