< Powrót

 • Niniejsza umowa licencyjna określa warunki i zasady korzystania z programu PIT FORMAT 2024 („Program”) oraz prawa i obowiązki producenta oraz użytkownika Programu.
 • Producentem Programu jest firma Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT z siedzibą w Legnicy („Producent”).
 • Użytkownikiem jest każdy, kto używa Programu.
 • Instalacja Programu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Umowy.
 • Program stanowi pomoc w celu przygotowania rocznego zeznania podatkowego za rok 2024. Program umożliwia wypełnianie, przeliczanie i drukowanie odpowiednich formularzy, a także złożenie zeznania w systemie e-Deklaracje.
 • Program jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego bez ograniczania ilości rozliczających się osób. Zabronione jest używanie programu w celach usługowych i/lub zarobkowych.
 • Producent udziela prawa do korzystania z Programu dla jednego Użytkownika, na jednym komputerze w tym samym czasie, w okresie do 30 czerwca 2024 roku.
 • Program jest narzędziem i nie zastępuje profesjonalnego doradcy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki przyjęcia błędnych założeń albo błędnej kwalifikacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego przy korzystaniu z Programu.
 • Program jest dostosowany do pomocy w sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego w standardowych przypadkach. Producent zastrzega, że mogą zaistnieć indywidualne przypadki, w których Program może generować niepoprawne wyniki.
 • W celu uzyskania porady, należy zwrócić się o pomoc doświadczonych doradców podatkowych, księgowych lub właściwego urzędu skarbowego.
 • Autorskie prawa majątkowe do Programu, treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, informacji, funkcjonalności przysługują wyłącznie Producentowi.
 • Program jest chroniony przez polskie przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83).
 • Korzystanie z Programu na podstawie niniejszej Umowy nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości praw autorskich do Programu.
 • Licencja nie obejmuje prawa do: kopiowania (z wyjątkiem wykonania jednej kopii nośnika na którym dostarczony został Program), rozprowadzania, wypożyczania, modyfikowania (w tym dekompilacji i deasemblacji) lub innych form przekazywania Programu bez pisemnej zgody Producenta.
 • Zabronione jest bez zgody Producenta jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i jego dokumentacji, udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najmem, zbywanie, a także ich powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań zależnych Programu i jego dokumentacji.
 • Pomimo dołożenia najwyższej staranności Producent zastrzega, że Program może zawierać błędy powodujące zakłócenie jego prawidłowej pracy lub nieprawidłowe wyniki obliczeń. Program może nie działać prawidłowo z innymi programami. W złożonych i nietypowych sytuacjach podatkowych Program może nie pozwalać na prawidłowe wypełnienie formularza rozliczenia podatkowego. Użytkownik powinien samodzielnie kontrolować wyniki używania Programu oraz ponosi pełne ryzyko użycia Programu do założonego celu.
 • Producent zobowiązuje się do udostępniania przez Internet automatycznych, bezpłatnych aktualizacji Programu. Pobranie aktualizacji wymaga dostępu do Internetu.
 • Postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie w stosunku do aktualnej wersji Programu. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Użytkownik korzysta z nieaktualnej wersji Programu.
 • Użytkownik ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Producenta drogą elektroniczną (e-mail) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących obsługi Programu. Producent ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy jeżeli Użytkownik ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki Programu z wykorzystaniem nielicencjonowanych przez Producenta narzędzi.
 • W wypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika reguł wynikających z niniejszej Licencji, Producent ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia od Użytkownika odszkodowania.
 • Spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwości ogólnej.
 • Niniejsza wersja Programu umożliwia przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego: Stowarzyszenie Poranek.
 • Program posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.