Będą nowe wzory PIT. Co się zmieni?

Nowe Wzory PIT Ulga Za Złe Długi

Nowe wzory PIT będą obowiązywać od 1 stycznia. Dzięki nim od nowego roku będzie można odliczyć darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, które zostały przekazane np. organizacjom pożytku publicznego, bądź uwzględnić tzw. ulgę za złe długi.

Nowe wzory PIT

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowano nowe wzory zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych składanych za 2020 rok.

Nowe wzory PIT na 2021rok odnosić się będą do formularzy: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, oraz nowych PIT/WZ i PIT/SE.

Zobacz nowe wzory PIT

Wszystkie osoby, które będą chciały pobrać nowe wzory ze strony UrzadSkarbowy.eu oraz rozliczające się poprzez nasz program E-pit informujemy, że w dniu wejścia w życie nowych przepisów na naszej stronie dostępne będą zaktualizowane wzory zeznań oraz załączników.

Ulga za złe długi

W ramach procedowanych obecnie zmian utworzono wzór załącznika PIT-WZ. Dzięki niemu ulga na złe długi będzie możliwa do ujęcia w rozliczeniu rocznym.

Czym jest ulga złe długi? Jest to możliwość korekty podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela. Do tej pory z takiego prawa mogli skorzystać przedsiębiorcy jako czynni podatnicy VAT.

Ulga na złe długi przysługuje więc po tym jak należność nie została uregulowana w ciągu 90 dni od terminu zapłaty przyjętego przez sprzedawcę i nabywcę.

PIT-SE

Nowością jest też wzór załącznika PIT-SE , który dotyczyć będzie zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. PIT-SE to informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu.

Zmiany w przepisach

Nowe wzory PIT okazują się być konieczne po dokonanych zmianach w prawie, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Część rozwiązań zostało wprowadzanych ustawami podatkowymi, bądź tzw. ustawami covidowymi. Takimi jak m.in. nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 31 marca 2020 roku.

Ten akt prawny wprowadził szereg zmian do ustawy PIT ułatwiających działalność podatnikom. „Jedną ze zmian, która wpłynęła na zmianę wzoru zeznań podatkowych, jest dodanie w ‚Informacjach Dodatkowych’ check-box, informujących o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT.

Kolejnym przyczynkiem do zmian formularzy jest ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomniało, że ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, świetlicom środowiskowym, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej.

„Jednocześnie umożliwiła, na zasadach określonych w ustawie PIT, odliczenie darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo wprowadziła możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami) przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

– można przeczytać w OSR projektu rozporządzenia.

Od kiedy mają obowiązywać nowe wzory PIT?

Jak przeczytać możemy w uzasadnieniu rozporządzenia: zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i ma mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wyjątek mają stanowić przypadki, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.