Zapłata podatku PIT na raty

Prawo skarbowe przewiduje kilka form przedłużenia terminu na zapłatę podatku PIT, w razie gdyby podatnik znalazł się w takiej potrzebie. Podatnik, który nie zapłaci podatku w terminie, zostanie obciążony odsetkami podatkowymi za zwłokę, które naliczane są za okres zaległości podatkowej. Jeżeli nie ureguluje opłat samodzielnie, wówczas organy skarbowe mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne, a podatnik dodatkowo […]

Jak emeryt lub rencista przekaże 1% podatku?

Jeżeli podatnik jest emerytą lub rencistą i rozlicza go ZUS, nadal ma możliwość przekazać swój 1%. Musi jedynie wypełnić formularz PIT-OP, papierowo lub elektronicznie. Emeryci i renciści nie mają obowiązku samodzielnego rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ponieważ robi to za nich ZUS. Z tego względu, do roku 2017 osoby takie miały problemy, gdy chciały skorzystać […]

1% podatku dla OPP

Każdy podatnik ma prawo do przekazania 1% podatku należnego na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). W ten sposób możemy wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące i nic nas to nie kosztuje. Wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku, prowadzony jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i można go znaleźć na stronach internetowych Biuletynu Informacji […]

Ulga internetowa

Z ulgi internetowej można korzystać jedynie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Roczny limit ulgi internetowej wynosi 760 zł. Sposób rozliczania ulgi internetowej Odliczenia podatnik dokonuje w zeznaniu podatkowym Pit 36, Pit 37 lub Pit 28, do którego dołącza załącznik PIT O. Najpierw musi wypełnić załącznik, a […]

Ulgi i odliczenia w podatkach PIT

Ulgi i odliczenia w podatkach PIT służą temu, aby opodatkowanie było sprawiedliwsze i zmniejszało ciężar, jaki podatnik ponosi, składając swoje zeznanie PIT. Można dokonać dwóch rodzajów odliczeń: 1. od dochodu – pozwalające często na przejście do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej; 2. od podatku – zmniejszające wysokość kwoty podatku. Poniżej informujemy, jakie dokumenty wymagane […]

Zwrot nadpłaty podatku PIT

Składając roczną deklarację PIT, podatnik ma prawo do wykazania ulg i odliczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dlatego może się okazać, że doszło do nadpłaty podatku. Jest ona wynikiem wpłacenia większych kwot zaliczki na podatek niż wartość podatku należnego, wynikającego z zeznania PIT. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy jest zobowiązany zwrócić podatnikowi tą […]

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT, czyli ulga dla młodych, przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy (umowa o pracę, praca nakładcza, umowa zlecenie, praca najemna za granicą). Kto skorzysta i na jakich zasadach Młodzi mogą skorzystać z tej ulgi, jeśli ich roczne przychody nie przekroczą kwoty 85 528 zł. Nadwyżka przychodów ponad tę kwotę limitu podlegać […]

Konsekwencje niezłożenia deklaracji PIT

Każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT w ustawowych terminach. Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765) nakłada odpowiedzialność karno-skarbową na tych, którzy nie wywiązali się ze swojego obowiązku – mogą zostać ukarani za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Czym […]

Korekta deklaracji PIT

Bywa, że podatnik w złożonym już zeznaniu podatkowym zauważy jakiś błąd. Może być to np. błąd rachunkowy, wprowadzony błędny identyfikator podatkowy, błąd polegający na nieuwzględnieniu jakiejś przysługującej ulgi itp. Ma wtedy prawo do złożenia korekty swojej deklaracji. Może zrobić to jednak dopiero po zakończeniu postępowania podatkowego wobec niego lub po zakończeniu kontroli podatkowej tej części […]

Potwierdzenie złożenia e-deklaracji PIT

Podatnik zobowiązany jest do przechowywania potwierdzenia nadania deklaracji PIT – Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Numer UPO należy przechowywać przez okres pięciu lat. UPO – co to jest? Urzędowe Poświadczenie Odbioru to jedyny dokument, który potwierdza złożenie e-deklaracji PIT. Jest traktowane na równi z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym w przypadku składania tradycyjnego, […]

Kto ma obowiązek złożyć deklarację PIT?

Każdy, kto w danym roku podatkowym uzyskał jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT. Kto zatem przychodów nie uzyskiwał, nie musi składać PIT-a. Również osoby, które uzyskiwały kwoty zwolnione z opodatkowania, nie składają deklaracji PIT. W przypadku, gdy podatnik w danym roku podatkowym uzyskał stratę, również powinien […]

Identyfikator podatkowy dla celów PIT

Wypełniając deklarację PIT, należy wpisać właściwy identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL. Niepodanie przez podatnika numeru identyfikacji podatkowej lub podanie numeru nieprawdziwego jest wykroczeniem skarbowym i choć w praktyce traktowane jest jako pomyłka (przez co nie jest karane), to wiąże się z koniecznością składania wyjaśnień. NIP czy PESEL? Numer PESEL jest właściwym identyfikatorem podatkowym dla: […]