Ulga na internet w zeznaniu podatkowym

W dzisiejszych czasach nie ma chyba osoby, która nie korzystałaby z internetu. Dobrze jest więc wiedzieć, że rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych, istnieje możliwość skorzystania z odliczenia tzw. ulgi internetowej.

 

Ulga na internet – dla kogo?

Ulga na internet przysługuje nam, jeśli spełniamy łącznie następujące warunki:

 • uzyskujemy dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym;
 • ponieśliśmy w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci internet;
 • nie korzystaliśmy z ulgi w poprzednich latach.

W ramach ulgi na internet mamy możliwość odliczenia wydatków poniesionych na używanie internetu, bez względu na miejsce i formę korzystania (np. może to być zarówno łącze stałe, jak i bezprzewodowe, w tym także przy pomocy urządzeń mobilnych).

Niektóre wydatki nie podlegają odliczeniu i należą do nich:

 • koszty związane z zakupem sprzętu lub komponentów sieci;
 • nakłady poniesione na instalację sieci internet w domu, jej rozbudowę czy modernizację;
 • wydatki na bieżące utrzymanie (serwis, obsługa techniczna);
 • opłata aktywacyjna (ponieważ dotyczy możliwości korzystania z internetu, a nie samego korzystania).

Jeśli chodzi o tzw. pakiety usług, czyli np. internet plus telewizja lub internet plus telefon, to w celu skorzystania z ulgi internetowej w umowie z dostawcą muszą się znaleźć odpowiednie zapisy. Dokument powinien dokładnie wyszczególniać wydatki na użytkowanie internetu, natomiast te na telewizję lub telefon przedstawiać oddzielnie. Jeśli takiego podziału nie ma, nie możemy dokonać go samodzielnie i zrobić odliczenia w PIT, korzystając z ulgi internetowej. 

 

Ulga na internet – kiedy przysługuje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi internetowej możemy skorzystać jedynie w kolejno po sobie następujących dwóch latach. Konieczne jest również spełnienie warunku, że w okresie, który poprzedzał te lata, nie korzystaliśmy dotąd z tego odliczenia. Ulgę możemy więc wykazać wyłącznie w dwóch kolejno po sobie składanych rozliczeniach PIT (za dwa kolejne lata). Jeżeli więc po raz pierwszy zrobimy to w roku 2024, ulgę na internet będziemy mogli rozliczyć jeszcze tylko w przyszłym, 2025, roku.

W sytuacji, gdy skorzystaliśmy z ulgi już dwukrotnie, nie możemy zrobić tego ponownie, nawet jeśli miało to miejsce wiele lat temu. 

 

Ulgę w zeznaniu podatkowym możemy odliczyć od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej (na zasadach ogólnych)

lub

 • przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

 

Limity odliczeń

Ulga internetowa jest limitowana, a za rok podatkowy możemy odliczyć maksymalnie 760 zł. Co ważne, limit ten nie przechodzi na kolejny rok. Jeśli nie odliczymy wydatku, który ponieśliśmy w danym roku (z przyczyny braku dochodu), nie możemy tego zrobić w roku następnym.

Druga istotna kwestia: pułap 760 zł dotyczy podatnika (osoby) – co oznacza, że w sytuacji, gdy wydatek ponoszą małżonkowie, każdy z nich ma prawo do maksymalnego limitu (co oczywiste jednak, nie więcej niż kwota wydatku, jaką każde z nich poniosło).

 

Ulga na internet – obliczenia

Obliczenia są proste: odliczamy wydatki, które faktycznie ponieśliśmy w roku podatkowym na użytkowanie sieci internet. W związku z limitowaniem ulgi odliczenie nie może przekraczać kwoty 760 zł. Co ważne, suma ta w części, w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego, nie może zostać odliczona w latach kolejnych.

 

Prawo do ulgi – dokumenty

Warunkiem odliczenia ulgi internetowej jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatku na użytkowanie sieci internet. Może to być faktura, rachunek lub inny dowód zawierający przede wszystkim następujące informacje:

 • dane identyfikujące kupującego/odbiorcę usługi;
 • dane identyfikujące sprzedającego usługę;
 • rodzaj usługi;
 • kwotę do zapłaty.

W sytuacji, gdy na fakturze lub rachunku brakuje informacji, że zostały one zapłacone, należy posiadać również dokument potwierdzający dokonanie zapłaty (może to być np. dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu bankowego czy przekaz pocztowy).

Pamiętajmy, że wydatki poniesione na użytkowanie internetu możemy odliczyć wyłącznie w roku, w którym zapłaciliśmy za usługę.

 

Ulga na internet – jakie zeznanie?

Ulgę internetową możemy odliczyć w deklaracji PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Do zeznania należy dołączyć załącznik PIT/O będący drukiem informującym o ulgach i odliczeniach.

 

 

 

Źródła:

 • https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-internet/
 • https://www.pit.pl/aktualnosci/ulga-na-internet-w-deklaracji-pit-kto-odliczy-w-2024-roku-1009186