PIT 2023/2024 – nowe ulgi dla przedsiębiorców

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców – w rozliczeniu rocznym 2024 będą mogli skorzystać z dodatkowych preferencji. W sposób znaczny poszerzony został katalog ulg podatkowych.

Sezon rozliczeń podatkowych zbliża się nieuchronnie, w związku z czym warto poznać nowe – obowiązujące za 2023 r. – preferencje podatkowe. Przedsiębiorcy w PIT za obecny rok będą mogli skorzystać z następujących ulg:

 1. ulga na terminale płatnicze;
 2. ulga na prototyp;
 3. ulga na innowacyjnych pracowników;
 4. ulga na ekspansję (prowzrostowa);
 5. ulga dla wspierających sport, kulturę oraz szkolnictwo wyższe i naukę;
 6. ulga na zabytki;
 7. ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (na nabycie lub objęcie udziałów/akcji).

 

Ulga na terminale płatnicze 

Ulgę na terminale płatnicze reguluje art. 26hd. ustawy o PIT i jest ona dostępna dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Korzystając z tej preferencji, jesteśmy uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków:

 • na nabycie terminala płatniczego;
 • związanych z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu.

Obowiązują następujące limity roczne odliczenia:

 • 2500 zł – dla podatników, którzy są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów za pomocą kas rejestrujących;
 • 1000 zł – dla pozostałych podatników.

Co warte zaznaczenia, kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przewyższyć kwoty dochodu, jaki podatnik uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp zawarta jest w art. 26ga. ustawy o PIT. Z preferencji tej na mocy przepisów mogą skorzystać przedsiębiorcy (bez względu na ich wielkość) opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Ulga ta umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu oraz wprowadzenia go na rynek. Co ważne, wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulgę na innowacyjnych pracowników reguluje art. 26eb. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego zapisy dotyczą podatnika, który jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i poniósł za rok podatkowy stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującej mu w roku podatkowym ulgi B+R. Zgodnie z przepisem może on odliczyć od podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek, które są odprowadzane od wynagrodzeń pracowników, kwotę przedmiotowej ulgi. Preferencja ta dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Wysokość odliczenia w przypadku tej ulgi wynosi odpowiednio:

 • W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest to iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R.
 • Dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym jest to iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R.

Warto wiedzieć, że preferencja  ta dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na działalność badawczo-rozwojową wynosi minimum 50% ogólnego czasu pracy.

Innowacyjni pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie:

 • umowy o pracę;
 • umowy zlecenia;
 • umowy o dzieło;
 • lub uzyskiwać dochody z tytułu praw autorskich.

 

Ulga na ekspansję (prowzrostowa)

Ulga na ekspansję wynika z art. 26gb. ustawy o PIT i skierowana jest do przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Preferencja ta umożliwia przedsiębiorcy odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów podatkowych, które poniósł on na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez niego w danym roku podatkowym. Co ważne, nie może on odliczyć więcej niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Przepis precyzuje następujące warunki skorzystania z ulgi:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub
 • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

 

 

Ulga dla wspierających sport, kulturę oraz szkolnictwo wyższe i naukę

Ulgę dla wspierających sport, kulturę i edukację reguluje art. 26 ha. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy (bez względu na ich wielkość) opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Zgodnie z tą preferencją przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów podatkowych, które poniósł na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą edukację (szkolnictwo wyższe i naukę). Ważne, żeby kwota odliczenia nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty dochodu, jaki podatnik uzyskał.

 

Ulga na zabytki

Zasady korzystania z tej ulgi reguluje art. 26hb. ustawy PIT, a przysługuje ona przedsiębiorcom (bez względu na ich wielkość), którzy są opodatkowani:

 • według skali podatkowej;
 • podatkiem liniowym.

Zgodnie z przepisem, mogą oni odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki:

 1. na wpłaty na fundusz remontowy utworzony dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
 2. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.

Ulga na zabytek przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego.

Odliczenia wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym nie mogą być wyższe niż 50% wydatków.

 

Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Zgodnie z art. 26hc. ustawy o PIT podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania 50% wydatków, które poniósł na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

1) alternatywnej spółce inwestycyjnej lub

2) spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:

 1. a) posiada co najmniej 5% udziałów (akcji);
 2. b) będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika.

Limit odliczenia wynosi w tym przypadku 250 000 zł w roku podatkowym.

 

 

Źródło:

 • https://www.pit.pl/aktualnosci/nowe-ulgi-podatkowe-i-odliczenia-w-pit-za-2022-dla-przedsiebiorcow-1007305