Zwolnienie z pracy w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony

chmurka imitująca chat

Umowa o pracę na czas określony ma charakter terminowy – zawierana jest na określony czas, po upływie którego ulega rozwiązaniu. Umowa o pracę na czas określony nie może trwać dłużej niż 33 miesiące, a przy tym liczba umów zawieranych w tym okresie nie może przekroczyć trzech.

Zwolnienie z pracy – kiedy można rozwiązać?

Umowę o pracę na czas określony można rozwiązać:

  • przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • za porozumieniem stron.

Zwolnienie z pracy – okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia takiej umowy uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Celem ustalenia okresu wypowiedzenia, do okresu zatrudnienia pracownika należy wliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

Do okresu zatrudnienia wlicza się także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, jak również w innych przypadkach, gdy na mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w kwestii zatrudnienia pracownika przez poprzedniego pracodawcę.

Istnieje również możliwość, że po dokonaniu wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron, obie strony mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Tego rodzaju ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy.

W przypadku umowy na czas określony nie trzeba wskazywać w treści wypowiedzenia umowy przyczyny jej wypowiedzenia.

Wadliwe wypowiedzenie – co wtedy?

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie daje pracownikowi prawa do roszczenia o przywrócenie do pracy – może on jedynie wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o odszkodowanie. Wysokość takiego odszkodowania jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za trzy miesiące.

Kiedy jest błędne?

Wadliwie wypowiedzenie umowy terminowej wyłącznie w poniższych sytuacjach uprawnia pracownika do roszczenia o przywrócenie do pracy:

  • wypowiedzenie umowy pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego,
  • wypowiedzenie umowy pracownikowi korzystającemu z urlopu macierzyńskiego (np. ojcu, który zajmuje się dzieckiem),
  • wypowiedzenie umowy pracownikowi w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. w czasie urlopu wypoczynkowego lub w trakcie zwolnienia lekarskiego),
  • wypowiedzenie umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym.

Należy pamiętać, że szczegółowe zasady wypowiedzenia umów określa Kodeks pracy.