Działalność sezonowa. Zawieszenie a rozliczenie

Działalność sezonowa to na przykład smażalnia ryb działająca w okresie wakacji

Niektórzy podatnicy prowadzą działalność sezonową lub jakąś inną nietypową działalność, którą muszą co jakiś czas zawieszać. Czasami podczas zawieszenia dokonują pewnych zakupów, które mają być wykorzystane do prowadzenia tej działalności po jej odwieszeniu. Czy można odliczać podatek VAT od takich zakupów podczas zawieszenia działalności sezonowej? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

O czym mówi ustawa „Prawo przedsiębiorców”?

Art. 23 ust. 1 ustawy „Prawo przedsiębiorców” stwierdza, że przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni (wyjątek: jeśli okres zawieszenia działalności obejmuje wyłącznie cały miesiąc luty, wówczas za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni lutego, jaka występuje w danym roku kalendarzowym).

Natomiast art. 25 ust. 2 ustawy „Prawo przedsiębiorców” określa czynności, których przedsiębiorca ma prawo dokonywać w okresie zawieszenia działalności gospodarczej:

 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • może wykonywać wszelkie czynności potrzebne do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów,
 • może osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed jej zawieszeniem,
 • może przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem działalności,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
 • ma prawo lub obowiązek uczestniczenia w postępowaniach administracyjnych, podatkowych lub sądowych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem,
 • musi wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa.

Działalność sezonowa – co z tym VAT-em?

W okresie zawieszenia firmy (również kiedy jest to działalność sezonowa) przedsiębiorca nadal pozostaje podatnikiem VAT, nie ma jednak obowiązku składania deklaracji VAT. Aczkolwiek są przypadki, w których przedsiębiorca mający działalność w zawieszeniu nie jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji VAT – mówi o tym art. 99 ust. 7b ustawy o VAT. A zatem zwolnienie, o którym jest mowa w ust. 7a, nie dotyczy:

 • podatników, którzy nabywają towary lub dokonują importu usług, jeżeli z tytułu takiego nabycia są podatnikami,
 • podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego.

O czym jeszcze pamiętać?

Podatnicy, którzy dokonują zakupów na poczet prowadzenia działalności sezonowej po jej odwieszeniu, w trakcie jej zawieszenia mają prawo odliczyć podatek VAT. Jednak każdy rodzaj działalności należy rozpatrywać indywidualnie.

Ponadto trzeba pamiętać, że w okresie zawieszenia działalności nie należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych, ani też dokonywać wydatków problematycznych, wydatkowania których podatnik nie będzie w stanie udowodnić przed ewentualną kontrolą skarbową.