Korekta PIT. Jak to zrobić?

Formularz do korekty PIT

Bywa, że podatnik w złożonym już zeznaniu podatkowym zauważy jakiś błąd. Może być to np. błąd rachunkowy, wprowadzony błędny identyfikator podatkowy, błąd polegający na nieuwzględnieniu jakiejś przysługującej ulgi itp. Ma wtedy prawo do złożenia korekty swojej deklaracji. Może zrobić to jednak dopiero po zakończeniu postępowania podatkowego wobec niego lub po zakończeniu kontroli podatkowej tej części deklaracji, którą chciałby skorygować.

Uwaga! W przypadku braku podpisu na przesłanej deklaracji PIT, nie składa się korekty. Taki błąd traktowany jest przez urząd skarbowy jako niedopełnienie obowiązku podatkowego.

Ile jest czasu na złożenie korekty deklaracji PIT?

Deklarację PIT można skorygować w ciągu pięciu lat, gdyż właśnie po upływie pięciu lat następuje przedawnienie podatkowe. Czyli w przypadku złożenia PIT-a za rok 2019 korektę można złożyć do końca roku 2023. Jeżeli natomiast 30 kwietnia wypadnie w dzień wolny od pracy, wówczas termin złożenia korekty PIT przypada na najbliższy dzień roboczy.

Złożona korekta traktowana jest przez organ podatkowy jako prawidłowe zeznanie, dlatego wcześniejsze zostaje anulowane. Przy czym urząd może poddać kontroli skorygowaną deklarację PIT i zażądać od podatnika przedstawienia wymaganych dokumentów, np. uprawniających do zastosowania ulg podatkowych.

Może mieć również miejsce sytuacja odwrotna, gdy złożona korekta deklaracji PIT spowoduje zwiększenie zobowiązania, gdyż okaże się, że wyszedł większy podatek niż ten, który został zapłacony. Wówczas należy niezwłocznie dopłacić brakujący podatek wraz z odsetkami.

Jeżeli podatnik złożył już swój PIT, zaznaczając indywidualny sposób opodatkowania, a następnie zorientował się, że korzystniejsze byłoby rozliczenie się wspólnie z małżonkiem, to po 30 kwietnia 2020 roku ma możliwość rezygnacji z wcześniej wybranej metody rozliczania i może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem na preferencyjnych zasadach.

W przypadku sytuacji, gdy podatnik zapomniał przekazać 1% podatku, może skorygować swój PIT, jednak pod warunkiem, że swoją deklarację PIT złożył w terminie, a korektę tej deklaracji złożył w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego – do 31 maja 2020 roku lub w przypadku PIT-28 do 28 lutego 2020 roku. Jeszcze jednym warunkiem jest zapłacenie podatku – nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia PIT-a – w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W jaki sposób dokonać korekty deklaracji PIT?

Korekta PIT – należy ją wykonać niezależnie od tego, na czyją korzyść został popełniony błąd w złożonym już zeznaniu podatkowym. Każdy błąd wymaga poprawki.

Należy wybrać odpowiedni formularz deklaracji – musi to być formularz obowiązujący w danym roku podatkowym. Jeżeli więc korygowana jest deklaracja PIT z roku 2018, nie można dokonywać korekty na formularzu obowiązującym w roku 2019.

Na stosownym formularzu w pozycji „cel złożenia zeznania” należy zaznaczyć korektę deklaracji, określając formę korygowania: albo 1) korektę zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej, albo 2) korektę zeznania składaną w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej. Potem należy wprowadzić prawidłowe dane i wartości, i złożyć druk w urzędzie skarbowym.

Od 2016 roku nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU), chyba że zaznaczona zostanie pozycja druga korekty – wówczas należy podać uzasadnienie je przyczyn.

Korekta PIT – kiedy nie trzeba?

Przede wszystkim wtedy, gdy deklaracja PIT została sporządzona prawidłowo. Jednak urząd sprawdza złożone deklaracje i ma obowiązek wychwytywać proste błędy, i może dokonać odpowiednich poprawek lub uzupełnień – pod warunkiem, że zmiana w wysokości zobowiązania podatkowego (kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku) nie przekracza 5 000 zł. W sytuacji, gdy urząd dokona jakichś poprawek, musi udostępnić podatnikowi do wglądu tak skorygowaną deklarację. Podatnik ma prawo do sprzeciwu wobec tychże poprawek w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu skorygowanej deklaracji PIT. Jeżeli takiego sprzeciwu nie wniesie, wówczas korekta pozostaje dokonana w dacie, w której wykonał ją urząd.

Pobierz darmowy program e-PIT.