DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-11

PIT-11 to formularz, który od 2019 r. przekazywany jest wyłącznie elektronicznie !!! Formularz PIT-11 to informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak rozliczyć PIT-11? W oparciu o PIT-11 wypełnia się rozliczenie roczne PIT-36 lub PIT-37, a jego złożenie leży w gestii podatnika uzyskującego dochody. W formularzu dostępne są odpowiednie rubryki, w których […]

Druki PIT z rubryką podatek od odszkodowania

Podatek PIT od odszkodowania?

Czy osoby, które otrzymują odszkodowania powinny odprowadzać od nich podatek dochodowy? Odpowiadamy poniżej. Czy odszkodowanie to przychód? Według przepisów – art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, oprócz tych, które zostały wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c oraz za wyjątkiem tych dochodów, […]

Pit na raty czy to możliwe?

Zapłata podatku PIT na raty

Pit na raty? Pierwsze słyszę. A jednak! Prawo skarbowe przewiduje kilka form przedłużenia terminu na zapłatę podatku PIT, w razie gdyby podatnik znalazł się w takiej potrzebie. Pit na raty – czy to możliwe? Podatnik, który nie zapłaci podatku w terminie, zostanie obciążony odsetkami podatkowymi za zwłokę, które naliczane są za okres zaległości podatkowej. Jeżeli […]

Zwrot nadpłaty podatku PIT

Zwrot nadpłaty podatku PIT

Składając roczną deklarację PIT, podatnik ma prawo do wykazania ulg i odliczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dlatego może się okazać, że doszło do nadpłaty podatku. Jest ona wynikiem wpłacenia większych kwot zaliczki na podatek niż wartość podatku należnego, wynikającego z zeznania PIT. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy jest zobowiązany zwrócić podatnikowi tą […]

Zerowy-PIT-dla-młodych

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT, czyli ulga dla młodych, przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy (umowa o pracę, praca nakładcza, umowa zlecenie, praca najemna za granicą). Kto skorzysta i na jakich zasadach Młodzi mogą skorzystać z tej ulgi, jeśli ich roczne przychody nie przekroczą kwoty 85 528 zł. Nadwyżka przychodów ponad tę kwotę limitu podlegać […]

PIT Dokumenty do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym

Konsekwencje niezłożenia deklaracji PIT

Każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT w ustawowych terminach. Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765) nakłada odpowiedzialność karno-skarbową na tych, którzy nie wywiązali się ze swojego obowiązku – mogą zostać ukarani za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Czym […]

Formularz do korekty PIT

Korekta PIT. Jak to zrobić?

Bywa, że podatnik w złożonym już zeznaniu podatkowym zauważy jakiś błąd. Może być to np. błąd rachunkowy, wprowadzony błędny identyfikator podatkowy, błąd polegający na nieuwzględnieniu jakiejś przysługującej ulgi itp. Ma wtedy prawo do złożenia korekty swojej deklaracji. Może zrobić to jednak dopiero po zakończeniu postępowania podatkowego wobec niego lub po zakończeniu kontroli podatkowej tej części […]

Potwierdzenie złożenia e-deklaracji PIT

Podatnik zobowiązany jest do przechowywania potwierdzenia nadania deklaracji PIT – Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Numer UPO należy przechowywać przez okres pięciu lat. UPO – co to jest? Urzędowe Poświadczenie Odbioru to jedyny dokument, który potwierdza złożenie e-deklaracji PIT. Jest traktowane na równi z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym w przypadku składania tradycyjnego, […]

Kto ma obowiązek złożyć deklarację PIT?

Każdy, kto w danym roku podatkowym uzyskał jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT. Kto zatem przychodów nie uzyskiwał, nie musi składać PIT-a. Również osoby, które uzyskiwały kwoty zwolnione z opodatkowania, nie składają deklaracji PIT. W przypadku, gdy podatnik w danym roku podatkowym uzyskał stratę, również powinien […]

Składanie deklaracji przez Interet wiąże się z podaniem Identyfikartora Podatkowego

Identyfikator podatkowy dla celów PIT

Wypełniając deklarację PIT, należy wpisać właściwy identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL. Niepodanie przez podatnika numeru identyfikacji podatkowej lub podanie numeru nieprawdziwego jest wykroczeniem skarbowym i choć w praktyce traktowane jest jako pomyłka (przez co nie jest karane), to wiąże się z koniecznością składania wyjaśnień. NIP czy PESEL? Numer PESEL jest właściwym identyfikatorem podatkowym dla: […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-ZG

Druk PIT-ZG – dochody zagraniczne Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym Formularz jest załącznikiem do zeznania podatkowego. Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39.Załącznik składa się odrębnie dla każdego zeznania. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali dochody/przychody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9, 9a, art. […]