Środki trwałe – konsekwencje niewpisania do ewidencji

Środki trwałe firmy to na przykład samochód firmowy widoczny na zdjęciu

Środki trwałe to składniki majątkowe przedsiębiorstw, które objęte są ewidencją celem udokumentowania ich wartości początkowej oraz dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. A co w sytuacji, gdy środek trwały nie został ujęty w ewidencji?

Środki trwałe – jak prowadzić ewidencję ?

Zgodnie z art. 22n ust. 1 i ust. 2 ustawy PIT zarówno podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, jak i podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Art. 22n ust. 3 ustawy PIT określa podstawowe elementy, które musi zawierać ewidencja środków trwałych. Są to:

 • liczba porządkowa,
 • data nabycia,
 • data przyjęcia do używania,
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • wartość początkowa,
 • stawka amortyzacyjna,
 • kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym również gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji, a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,
 • zaktualizowana wartość początkowa,
 • zaktualizowana kwota odpisów amortyzacyjnych,
 • wartość ulepszenia zwiększająca wartość początkową,
 • data likwidacji wraz z jej przyczyną lub data zbycia.

Odpisy amortyzacyjne

Zgodnie z przepisami – art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy PIT oraz 22k, 22e – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. A zatem warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wpisanie środka trwałego do ewidencji.

Z kolei art. 22n ust. 4 powyższej ustawy stwierdza, że zapisów dotyczących środków trwałych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego (art. 22h ust. 1 pkt 4). 

Co stanowią przepisy prawa?

Przepisy prawa nie pozwalają na wpisanie środka trwałego do ewidencji z datą wsteczną. Wpis oznacza, że w tej dacie doszło do ujawnienia środka trwałego, a odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane dopiero od następnego miesiąca po ujawnieniu, a nie od miesiąca następującego po oddaniu środka trwałego do używania.

Środki trwałe niewpisane do ewidencji lub wpis nieterminowy powoduje, że nie ma prawnej możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych. A zatem skutkiem braku ewidencji środka trwałego jest to, że dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 22n ust. 6 ustawy PIT).