Czy wiesz, którą deklarację PIT powinieneś wybrać?

Którą deklarację PIT wybrać

W zależności od źródła przychodów, jakie osiągnąłeś w minionym roku podatkowym, musisz wybrać odpowiedni formularz deklaracji PIT.

Którą deklarację PIT wybrać?

PIT 37

Deklaracja PIT 37 przeznaczona jest dla osób, które uzyskały przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Będą to przychody uzyskane z:

 • wynagrodzenia za pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, umowy aktywizacyjnej, spółdzielczego stosunku pracy
 • osobiście wykonywanej działalności (umowa zlecenie, umowa o dzieło, uczestnictwo w radzie nadzorczej, przychody z działalności sportowej lub kontraktów menadżerskich)
 • emerytury, renty, świadczeń przedemerytalnych lub zasiłków przedemerytalnych
 • rent strukturalnych i socjalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych
 • stypendiów
 • praw autorskich i innych praw majątkowych
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • dniówek obrachunkowych oraz z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną

Do deklaracji PIT 37 w zależności od sytuacji należy załączyć odpowiedni załącznik/załączniki: PIT D, PIT 2K, PIT O.

PIT 36

Deklaracja PIT 36 jest odpowiednia dla Ciebie, jeżeli co najmniej jeden z poniższych punktów Cię dotyczy:

 • w minionym roku podatkowym prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej
 • uzyskałeś przychody z dzierżawy lub najmu albo innych tym podobnych umów, opodatkowane na zasadach ogólnych
 • uzyskałeś przychody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych
 • uzyskałeś przychody z zagranicy
 • sprzedałeś jakąś rzecz (np. samochód) – pod warunkiem, że sprzedaż miała miejsce przed upływem pół roku od końca miesiąca, w którym tą rzecz zakupiłeś
 • prowadziłeś w swoim imieniu i na własną rzecz niezarejestrowaną działalność, z której uzyskiwałeś przychód nie przekraczający 1050 zł
 • w ubiegłych latach osiągnąłeś starty i chcesz je teraz odliczyć
 • chcesz rozliczyć dochody swoich niepełnoletnich dzieci wraz z własnymi dochodami
 • korzystałeś z tzw. kredytu podatkowego (art. 44 ust. 7a)
 • chcesz wykazać należny zryczałtowany podatek dochodowy (art. 29, 30 i 30a ustawy), jeśli nie został on pobrany przez płatnika

Jeżeli uzyskałeś jednocześnie przychody ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury, renty, czy świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to musisz je również wykazać na deklaracji PIT 36.

Jednocześnie pamiętaj, że jeśli dodatkowo uzyskałeś przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym lub liniowo według skali 19%, nie będziesz mógł ująć ich w deklaracji PIT 36 – taka sytuacja wymusza zastosowanie innych deklaracji.

Do deklaracji PIT 36 w zależności od sytuacji należy załączyć odpowiedni załącznik/załączniki: PIT B, PIT BR, PIT D, PIT DS, PIT IP, PIT 2K, PIT M, PIT MIT, PIT NZI, PIT O, PIT PM, PIT Z, PIT ZG.

PIT 36L

Deklaracja PIT 36L przeznaczona jest dla osób, które w roku podatkowym uzyskały dochody wyłącznie z działalności gospodarczej, wspólnicy spółek oraz osoby rozliczające się z działów specjalnych produkcji rolnej, które wybrały liniową formę opodatkowania. Jednak jeżeli nawet ze względu na powyższe będziesz rozliczać się na druku PIT 36L, to w przypadku gdy oprócz dochodów z firmy uzyskałeś jeszcze dochody z innych źródeł, będziesz zobowiązany do złożenia dodatkowo również innej deklaracji podatkowej PIT.

Rozliczenie na druku PIT 36L będzie Cię obowiązywać w przypadku, gdy do 20 stycznia roku podatkowego złożyłeś pisemne oświadczenie o wyborze liniowej formy opodatkowania. Jeżeli natomiast działalność gospodarczą rozpocząłeś już w trakcie roku podatkowego, oświadczenie to byłeś zobowiązany złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. A w przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego utraciłeś prawo do rozliczenia się w formie podatku liniowego, musisz rozliczyć się na deklaracji PIT 36.

Składając deklarację PIT 36L, nie możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do deklaracji PIT 36L w zależności od sytuacji należy załączyć odpowiedni załącznik/załączniki: PIT B, PIT BR, PIT DS, PIT IP, PIT PM, PIT NZI, PIT Z, PIT ZG.

PIT 28

Deklaracja PIT 28 przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Stosuje się ją więc do rozliczenia przychodów z:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej – indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej lub jawnej, opodatkowanej ryczałtem
 • przychodów z najmu i dzierżawy (bądź podnajmu i poddzierżawy)
 • umów, gdzie zastosowanie miała stawka ryczałtu 8,5%

Należy jednak pamiętać, że w tej formie można się rozliczyć tylko pod warunkiem, że w określonym przepisami terminie poinformowało się Urząd Skarbowy o chęci rozliczania się w ten sposób poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Tego sposobu rozliczania nie mogą wybrać osoby będące wspólnikami: spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek cywilnych bądź jawnych, jeśli co najmniej jeden wspólnik nie jest osobą fizyczną, spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych.

W przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego wykonałeś jakieś prace i czynności, których nie można rozliczyć ryczałtem, nie możesz skorzystać z rozliczenia ryczałtem, gdyż nie możesz ująć tych dochodów na druku PIT 28 – musisz opodatkować te dochody  na zasadach ogólnych i złożyć dodatkowo deklarację PIT 36.

Składając deklarację PIT 28, nie możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do deklaracji PIT 28 w zależności od sytuacji należy załączyć odpowiedni załącznik/załączniki: PIT 28B, PIT D, PIT O.

PIT 36S, 36LS, 28S

Te deklaracje PIT przeznaczone są dla podatników dokonujących rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy (przedsiębiorstwo w spadku). Jedną z powyższych deklaracji PIT może złożyć osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym oraz spadkobierca lub bliski zmarłego, który w okresie dwóch miesięcy od daty jego śmierci zdecydował się poprowadzić po nim jego działalność gospodarczą (co należy zgłosić w CEiDG).

Jeśli będziesz wypełniać którąś z tych deklaracji PIT, musisz podać NIP zmarłego przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub prowadzenia przez niego działalności oraz organ podatkowy właściwy dla zmarłego.

Do powyższych deklaracji należy w zależności od sytuacji załączyć odpowiedni załącznik/załączniki: PIT B, PIT BR, PIT IP, PIT PM, PIT NZI.

PIT 38

Jeżeli w minionym roku podatkowym uzyskałeś dochody kapitałowe, powinieneś rozliczyć się, korzystając z druku PIT 38.

PIT 38 przeznaczony jest wyłącznie do rozliczenia przychodów osiągniętych poza działalnością gospodarczą. Jeżeli dokonałeś sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie składasz deklaracji PIT 38, tylko PIT36 lub PIT 36L.

W przypadku deklaracji PIT 38 nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem.

Do deklaracji PIT 38 dołącza się załącznik PIT ZG.

PIT 39

Deklarację PIT 39 należy wypełnić, jeżeli uzyskało się przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, pod warunkiem, że sprzedaż ta nie odbyła się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i miała miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ich zakup bądź wybudowanie.

Jeżeli nieruchomość została sprzedana przez oboje małżonków mających wspólnotę majątkową, to muszą oni złożyć dwie osobne deklaracje PIT 39 – każdy z nich musi podać informację o przychodzie z własnego udziału w tej współwłasności.

Do deklaracji PIT 39 dołącza się załącznik PIT ZG.Pobierz nasz darmowy program e-PIT, który poprowadzi Cię krok po kroku podczas wypełniania stosownej deklaracji.