Karta podatkowa jako jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej

Karta podatkowa jest bardzo wygodną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystając z karty podatkowej, przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości. Poza tym podatek, który musi odprowadzać, zwykle nie jest wysoki ani zależny od wysokości dochodów.

Karta podatkowa jest korzystnym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niewielu pracowników.

Naczelnik urzędu skarbowego ustala miesięczny podatek, biorąc pod uwagę:

 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności gospodarczej,
 • liczbę zatrudnionych pracowników,
 • liczbę mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Wraz z początkiem nowego roku wysokość podatku może ulec zmianie, o czym podatnik jest informowany.

Korzystanie z karty podatkowej jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie zarobki. Okazać się może jednak kłopotliwe dla przedsiębiorców, których firmy poniosą straty, gdyż podatek będzie musiał zostać zapłacony.

Korzystanie z karty podatkowej – kto ma do tego prawo?

Według załącznika nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym do korzystania z formy karty podatkowej uprawnieni są między innymi podatnicy, którzy prowadzą działalność:

 • gastronomiczną, o ile nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (wyjątek stanowi handel artykułami nieżywnościowymi, które objęte są koncesjonowaniem oraz handel paliwami silnikowymi, motocyklami, ciągnikami rolniczymi, środkami transportu samochodowego, akcesoriami i częściami do pojazdów mechanicznych),
 • w zakresie usług rozrywkowych,
 • w zakresie usług transportowych świadczonych przy zastosowaniu jednego pojazdu,
 • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami oraz wyrobami tytoniowymi (oprócz napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%).

Powyższe punkty odnoszą się także do podatników prowadzących działalność w formie spółki – są tu jednak ograniczenia dotyczące liczby wspólników oraz zatrudnionych pracowników.

Jeśli chodzi o spółki cywilne, z karty podatkowej nie mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie:

 • opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
 • sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • wolnych zawodów polegających na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym także sprzedaż preparatów weterynaryjnych.

Ponadto przedsiębiorca musi spełniać poniższe warunki, aby jego działalność mogła zostać opodatkowana w formie karty podatkowej:

 • nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej oprócz jednego z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 • nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych zakładów lub przedsiębiorstw, chyba, że są to usługi specjalistyczne (prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług),
 • przychody osiąga z tytułu umowy dzierżawy, poddzierżawy, najmu lub innych podobnych umów,
 • prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych, o mocy oddawanej do 5 000 kilowatów, jak również wytwarzania biogazu,
 • prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju.

Czego nie trzeba, a co należy robić?

Podatnicy korzystający z formy opodatkowania kartą podatkową nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania zeznań podatkowych. Są natomiast zobowiązani do wystawiania faktur i rachunków potwierdzających sprzedaż towarów, wyrobów lub wykonanie usług. Muszą również przechowywać kopie tych dokumentów przez 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę lub rachunek.

Karta podatkowa – jak się ubiegać?

Jako wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej służy formularz PIT-16. Trzeba go złożyć do 20-go stycznia roku podatkowego. Jeśli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, wówczas PIT-16 musi złożyć przed rozpoczęciem działalności.

Jeśli naczelnik urzędu skarbowego uwzględni wniosek, wyda wtedy decyzję, ustalając wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Jeżeli natomiast jego decyzja będzie odmowna, z uwagi na niespełnianie przez firmę warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wówczas podatnik zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego za zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj!

 • podatek należy płacić do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do dnia 28-go grudnia,
 • obowiązkiem podatnika jest prowadzenie indywidualnych, imiennych kart przychodów pracowników,
 • podatek może zostać obniżony o kwotę ubezpieczenia zdrowotnego płaconą w roku podatkowym, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego (odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 7,75% podstawy wymiaru składek),
 • do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w roku podatkowym.