Spółka cywilna – informacje podstawowe

Spółka cywilna

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Daje możliwość wspólnego działania razem z innym przedsiębiorcą, nie może być to więc działalność jednoosobowa. Podporządkowana jest przepisom kodeksu cywilnego – nie jest konieczna rejestracja w KRS.

Spółka cywilna daje możliwość maksymalizacji kapitału – im więcej osób, tym większy wkład, a w konsekwencji większe zyski. Mogą utworzyć ją osoby fizyczne lub funkcjonujące już przedsiębiorstwa. Liczy się to, że każdy ze wspólników może wnieść swój wkład.

W spółce cywilnej wspólnicy odpowiadają każdy własnym majątkiem za zobowiązania prowadzonego przez nich podmiotu. Dotyczy to również ich współmałżonków, chyba że mają podpisaną intercyzę. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a zatem nie posiada również własnego mienia – to wspólnicy są podmiotami prawa, natomiast spółka jest jedynie umową, którą zawarli między sobą.

Jak „wejść” w spółkę cywilną?

Spółka cywilna powstaje poprzez umowę, którą zawierają między sobą wspólnicy (k.c. art. 860–875). W celach dowodowych umowa spółki cywilnej musi mieć formę pisemną. Ewentualne zmiany dokonywać należy za pomocą aneksów. W przypadku, gdyby umowa spółki miała przenosić własność nieruchomości, wówczas umowę spółki należy zawrzeć w formie aktu notarialnego. 

Oto, co musi zawierać umowa spółki cywilnej – elementy podstawowe:

 • określenie stron, tj. informację o wspólnikach,
 • datę zawarcia umowy,
 • informację o wielkości wkładów własnych,
 • informację o celach gospodarczych, które spółka ma realizować, oraz o sposobie ich osiągnięcia,
 • informację o zakresie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Spółkę cywilną należy zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta na formularzu CEIDG-1.

Spółka cywilna może korzystać ze wszystkich form opodatkowania.

Należy wyznaczyć wartości wkładów własnych. Wkładem może być gotówka, prywatna własność, usługa lub praca na rzecz spółki. Co do wartości wkładów nie ma ustawowych ograniczeń.

Jak się rozwiązuje spółkę cywilną?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spółkę cywilną można rozwiązać w sytuacji, gdy:

 • wspólnicy zakończą działalność jednogłośną uchwałą,
 • wspólnik lub wierzyciel wspólnika wypowiedzą umowę spółki,
 • zostanie ogłoszona upadłość wspólnika spółki,
 • nastąpi śmierć wspólnika,
 • pojawią się wymienione w umowie okoliczności powodujące jej rozwiązanie,
 • sąd wyda prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki (każdy ze wspólników ma prawo z ważnych powodów zażądać rozwiązania spółki).