Dochód a przychód

Na co dzień często używamy pojęć „dochód” i „przychód” zamiennie. Jednak określenia te oznaczają coś zupełnie innego. Poniżej odpowiadamy, czym w rzeczywistości jest dochód, a czym przychód.

Co to jest przychód?

Przychód to cała kwota pieniędzy, która do nas wpływa. Nie daje ona jednak faktycznego obrazu sytuacji finansowej, dlatego na podstawie przychodu nie należy oceniać sytuacji ekonomicznej firmy.

Przychód można uzyskać z pracy, z prowadzenia działalności gospodarczej lub z wynajmu nieruchomości. Dokładny katalog określający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej został zawarty w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym katalogiem do przychodów zalicza się kwoty należne po odjęciu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku czynnych podatników VAT za przychód uważa się również kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów lub usług pomniejszoną o należny podatek VAT – czyli wartość netto.

Gdy od przychodu odejmiemy wszystkie koszty jego uzyskania, otrzymamy dochód.

Co to są koszty uzyskania przychodu?

dochody i przychody

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia tego przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, związane są z prowadzoną działalnością, są odpowiednio udokumentowane oraz nie są wydatkami osobistymi przedsiębiorcy.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje kosztów uzyskania przychodów:

1. koszty bezpośrednie – wydatki, które mają bezpośredni związek z uzyskanym przychodem np. zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych;

2. koszty pośrednie – wydatki, które nie są w sposób jednoznaczny powiązane z uzyskanym przychodem np. koszt usługi księgowej, czynsz, paliwo lub wyposażenie biura.

Co to jest dochód?

Dochód to przychody pomniejszone o koszty, dlatego warunkiem powstania dochodu jest to, że uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty jego uzyskania. Dochód odzwierciedla rzeczywistą sytuację finansową firmy, wskazuje bowiem jednoznacznie na to, jaki jest zysk lub strata. 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje dochodu:

1. dochód brutto – czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem,

2. dochód netto – czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

Podatek należy zapłacić od przychodu, który jest należny, nawet jeśli nie został jeszcze uzyskany. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca wystawił fakturę za towar lub usługę, a określona w niej kwota nie wpłynęła jeszcze na jego konto.Pamiętaj, jeżeli nie jesteś pewny, czy stosowane przez Ciebie rozwiązanie jest prawidłowe najlepiej skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym korzystając z naszego spisu Urzędów Skarbowych.