O ile wzrośnie wynagrodzenie minimalne w 2020 roku?

Podczas posiedzenia Rady Ministrów premier podjął decyzję o podwyższeniu minimalnej pensji w 2020 r. z planowanych 2 450 do 2 600 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł – o 1 zł więcej niż wcześniej planowano.

Wynagrodzenie minimalne – co to jest najniższa krajowa?

Wynagrodzenie minimalne jest to określona rozporządzeniem kwota, którą pracodawca musi wypłacać pracownikowi zatrudnionemu na cały etat. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest każdego roku przez państwo na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę nie może zarobić poniżej określonego przez państwo poziomu.

Od 1 stycznia 2019 r. płaca minimalna wynosi 2250 zł, a w 2020 r. ma wynieść 2600 zł. W stosunku do tego roku jest to wzrost o 350 zł brutto, czyli o 15,6 proc. w stosunku do roku 2019. Wysokość płacy minimalnej na 2020 rok rosła. Początkowo była proponowana kwota 2450 zł, potem okazało się, że wyniesie 2600 zł (co na rękę daje kwotę 1920,62 złotych). Tym samym minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wyniesie 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku umowy zlecenia wynagrodzenie minimalne nie obowiązuje. Obowiązuje natomiast tzw. minimalna stawka godzinowa, co oznacza, że pracodawca nie może zapłacić za godzinę pracy mniej niż wynosi kwota określona przez państwo. Obecnie jest to 14,70 zł. W 2020 roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł (11 zł netto).

Wynagrodzenie minimalne z dodatkiem stażowym

minimalna krajowa

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy będzie wyłączony z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego. Według dotychczas obowiązujących przepisów do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się: dodatku za pracę w nadgodzinach, odprawy emerytalnej i rentowej oraz nagrody jubileuszowej. Od 2020 r. dodatek za staż zostanie włączony do tej listy, co oznacza, że pracownicy z wysługą lat zarobią więcej.

W komunikacie po posiedzeniu rządu napisano:

„Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 600 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ok. 1,5 mln pracowników otrzymujących płacę minimalną.
Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia”.