Więcej czasu na sprawozdania finansowe ale tylko dla organizacji non-profit

Sprawozdania Finansowe dla Organizacji Non-Profit Fundacji trzeba złożyć w Polsce do 31 marca 2021 roku

Jak czytamy na stronie resortu: Ministerstwo Finansów planuje przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego, ale tylko dla organizacji non-profit. Wszystkie pozostałe jednostki, których których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku, muszą przygotować sprawozdania do końca marca.

Organizacje pozarządowe a fiskus

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe.

Ponieważ dla większości organizacji „rokiem obrotowym” – czyli okresem, którego ma dotyczyć sprawozdanie, jest rok kalendarzowy, to termin przygotowania sprawozdania przez księgowego przypada na 31 marca (czyli trzy miesiące po zakończeniu roku). 

Terminy rozliczeń organizacji non-profit, o których należy pamiętać

Termin sporządzenia sprawozdania: do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego

Termin przyjęcia sprawozdania przez właściwe władze w organizacji: do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego

Termin przekazania do Urzędu Skarbowego przez organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej: w ciągu 10 od daty zatwierdzenia

Termin przekazania do KRS przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą – zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS: w ciągu 15 od daty zatwierdzenia

Sprawozdania finansowe dla organizacji non-profit w 2021 roku

Sprawozdania finansowe dla organizacji non-profit muszą być sporządzane, podpisywane i przekazywane w formie elektronicznej. Forma elektroniczna jest ściśle określona. Wszystkie organizacje pozarządowe, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie, muszą to zrobić w tzw. strukturze logicznej.

Jak można wyczytać na stronie Ministerstwa Finansów:

Dane pozyskiwane ze sprawozdań finansowych stanowią ważne źródło informacji dla instytucji kredytowych, kontrahentów oraz innych odbiorców przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Wykorzystywane są one również do tworzenia informacji statystycznych istotnych dla funkcjonowania państwa.

Doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują, że jednostki, w obszarze rachunkowości, w coraz większym stopniu wykorzystują e-rozwiązania w procesach księgowych i sprawozdawczych. Ponadto zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe sporządzane są w formie elektronicznej.

Dlatego nie jest planowane przedłużenie terminów (określonych w ustawie o rachunkowości) na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek.

W związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje non profit, których działalność opiera się w dużej mierze na wolontariacie i pracy społecznej, rozważane jest niewielkie przesunięcie terminów, tak aby wyjść naprzeciw ich postulatom, uwzględniając jednocześnie potrzebę tworzenia kluczowych informacji statystycznych dla funkcjonowania państwa. Wkrótce zostanie opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie. 

Na stronie internetowej MF w zakładce Rachunkowość, znajdują się materiały poświęcone sprawozdawczości finansowej w czasie COVID-19, w tym rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości. To duża pomoc dla osób zajmujących się rachunkowością przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020