Działalność charytatywna a podatki

Działalność charytatywna

Polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza bądź też formie spółek prawa handlowego) mogą korzystać z wymiernych korzyści podatkowych jakie wynikają wprost ze wspierania udzielanego przez te podmioty organizacjom charytatywnym, tzn. fundacjom oraz stowarzyszeniom, w tym przede wszystkim tym mającym status organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli chcemy przekazać darowiznę na rzecz konkretnej organizacji to możemy (jako przedsiębiorca) odliczyć sobie od dochodu jaki podlega opodatkowaniu wartość przekazanej przez nas darowizny. Tutaj należy uwzględnić odesłanie wprost do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto zaznaczyć, że łącznie można odliczyć tą wartość do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (przy podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonuje możliwość odliczenia jedynie nie więcej niż 6%).

Istotnym jest również to, czy dana organizacja posiada tzw. status organizacji pożytku publicznego. Aby to zweryfikować wystarczy sprawdzić wykaz takich organizacji, które prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawodawca wprowadził również możliwości w zakresie związanym z regulacjami w przedmiocie podatku od towarów i usług. W tym przypadku jest możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT takiej dostawy towarów – produktów spożywczych (tutaj istnieją również ustawowe wyłączenia jeżeli chodzi o produkty alkoholowe) na rzecz danej organizacji pożytku publicznego z konkretnym jej przyporządkowaniem na cele działalności prowadzonej przez daną organizację.

W tym miejscu wskazać również należy, iż od dłuższego czasu Ministerstwo Finansów prowadzi aktywne działania zmierzające do tego, aby coraz więcej przedsiębiorców w Polsce korzystało z ustawowo określonego systemu preferencyjnych warunków podatkowych związanych bezpośrednio ze wsparciem przedsiębiorców działalności tzw. trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych (z ang. NGO – fundacje oraz stowarzyszenia, w tym ze statusem OPP).