Zerowy PIT dla młodych

Zerowy-PIT-dla-młodych

Zerowy PIT, czyli ulga dla młodych, przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy (umowa o pracę, praca nakładcza, umowa zlecenie, praca najemna za granicą).

Kto skorzysta i na jakich zasadach

Młodzi mogą skorzystać z tej ulgi, jeśli ich roczne przychody nie przekroczą kwoty 85 528 zł. Nadwyżka przychodów ponad tę kwotę limitu podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Ponieważ przepisy o uldze dla młodych weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty, dlatego w 2019 r. roczny limit z tytułu tego zwolnienia został ograniczony do 35 636,67 zł, z uwagi na to, że zwolnienie nie obejmuje całego roku – 5/12 limitu rocznego, proporcjonalnie od sierpnia do grudnia.

Zerowy PIT nie obejmuje przychodów z:

  • Umów o dzieło
  • Własnej działalności gospodarczej
  • Stażów studenckich
  • Praktyk absolwenckich
  • Części stypendiów
  • Zasiłków dla bezrobotnych
  • Zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, macierzyńskich dla bezrobotnych
  • Świadczeń alimentacyjnych na rzecz osób po 25 roku życia – pozasądowych lub sądowych ponad 700 zł miesięcznie
  • Odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia lub za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę

Jak to działało w 2019, a jak działa w 2020?

W roku 2019 płatnik nie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na podatek (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik złożył mu oświadczenie, że przychody, które uzyska do końca 2019 roku będą w całości korzystały ze zwolnienia.

Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

Jeśli chodzi o przychody uzyskane od 1 stycznia 2020 roku, ulga uwzględniana jest już przy obliczaniu zaliczek na podatek bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika.

Zerowy PIT a składki ZUS

Ulga ta nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeśli jest on nimi objęty.

Co z zeznaniem rocznym PIT?

Jeżeli podatnik uzyskał wyłącznie dochody objęte ulgą dla młodych, nie musi składać rocznego rozliczenia. Natomiast nadwyżkę przychodów ponad kwotę limitu ulgi należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT.

Pobierz darmowy program e-PIT.