Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie to bardzo często stosowane przez pracodawców rozwiązanie. Znaczenie ma tutaj oczywiście rachunek ekonomiczny. Zatrudnienie uczniów szkół wyższych lub policealnych wiąże się po prostu ze znacznymi oszczędnościami dla zleceniodawców. Dowiedź się z jakie oszczędności wiążą się z zatrudnieniem studenta na umowę zlecenie.

Student – definicja na potrzeby zwolnienia

Aby określić kto kwalifikuje się do uznania go mianem studenta należy spojrzeć do definicji zawartej w ustawie o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z jej zapisami za studenta uznaje się osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, albo studiach jednolitych – magisterskich. Status studenta posiada się do momentu: zdania ostatniego egzaminu wynikającego z planu studiów, zdania egzaminu dyplomowego, zaliczeniem ostatniej praktyki, bądź po prostu do momentu skreślenia z listy studentów.

Problematyczny jest natomiast okres pomiędzy zakończeniem studiów pierwszego stopnia, a rozpoczęciem nauki na studiach drugiego stopnia. Niestety stanowisko ZUS-u w tej kwestii jest jasne i pomimo posiadania aktualnej legitymacji studenckiej, według interpretacji ZUS-u, w okresie od zakończenia studiów I stopnia, do momentu rozpoczęcia studiów II stopnia zleceniodawcy powinni odprowadzać składki za zleceniobiorców. Nienaliczenie składek będzie podczas kontroli traktowane przez ZUS jako błąd.

Kogo nie zostanie uznany za studenta?

Do celów określenia wymogu odprowadzenia składek, za studenta nie uznaje się uczestników studiów podyplomowych, bądź doktoranckich. Obowiązek odprowadzania składek następuje od następnego dnia po obronieniu pracy dyplomowej lub wykreślenia z listy studentów. Także ukończenie 26 lat powoduje utratę do stosowania ulgi.

Składki ZUS a zatrudnienie studenta

Chęć zatrudnienia studentów przez zleceniodawców wynika z możliwości nieodprowadzania składek ZUS od zawartych z nimi umów. Oznacza to szereg oszczędności, a także możliwość zaoferowania wyższej pensji. Wykorzystywane jest przy tym często nieznajomość prawa u młodych ludzi. Osoby w tym wieku rzadko zastanawiają się jaka część wypłaty odprowadzona jest do ZUS-u oraz z jakimi dodatkowymi narzutami wiąże się to dla pracodawcy. Umowa zlecenia, to także brak zobowiązań zleceniodawcy do zapewnienia urlopu, czy ochrony przed wypowiedzeniem.

Wyjątkiem podczas, którego za studenta będzie trzeba odprowadzić składki ZUS jest sytuacja, gdy zatrudniając studenta na podstawie umowy zlecenia równocześnie świadczy on u nas pracę na podstawie umowy o pracę. W tym przypadku umowa zlecenia z punktu widzenia składek ZUS będzie traktowana jak umowa o pracę, co wiąże się z koniecznością odprowadzenia składek.

Zatrudnienie studenta, a minimalne wynagrodzenie

Od roku 2016 wprowadzono regulację dotyczącą oskładkowania umów zlecenia u osób, które nie osiągają z innych tytułów co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypominamy, że obecnie nie w roku 2019 regulacja ta jest wciąż obowiązująca i nic nie zapowiada jej zmiany. Co ważne dla omawianej przez nas sytuacji umowy ze studentami nie są objęte tym obowiązkiem. Oznacza to, że studenci mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości niezależnej od ustalonego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pamiętaj, jeżeli nie jesteś pewny, czy stosowane przez Ciebie rozwiązanie jest prawidłowe najlepiej skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym korzystając z naszego spisu Urzędów Skarbowych.