Zapłata podatku PIT na raty

Pit na raty czy to możliwe?

Pit na raty? Pierwsze słyszę. A jednak! Prawo skarbowe przewiduje kilka form przedłużenia terminu na zapłatę podatku PIT, w razie gdyby podatnik znalazł się w takiej potrzebie.

Pit na raty – czy to możliwe?

Podatnik, który nie zapłaci podatku w terminie, zostanie obciążony odsetkami podatkowymi za zwłokę, które naliczane są za okres zaległości podatkowej. Jeżeli nie ureguluje opłat samodzielnie, wówczas organy skarbowe mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne, a podatnik dodatkowo zostanie obciążony kosztami prowadzenia takiej sprawy. Poza tym, jeśli podatnik permanentnie nie reguluje opłat w terminie, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Formy przedłużenia terminu na zapłatę podatku PIT

Podatnik ma możliwość skorzystania z następujących opcji:

  • rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie terminu płatności podatku,
  • rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Aby skorzystać z wybranej opcji, podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek do organu podatkowego – wniosek o rozłożenie na raty lub wniosek o odroczenie terminu płatności.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, które oznacza także umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Jeśli organ podatkowy uwzględni wniosek podatnika, wyda stosowną decyzję w sprawie ulgi. A jeżeli podatnik będzie postępował zgodnie z warunkami wskazanymi w takiej decyzji, nie poniesie negatywnych konsekwencji późniejszej zapłaty.

Warunki uzyskania zgody na odroczenie zapłaty podatku PIT

Odroczenie zapłaty lub rozłożenie jej na raty może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach. Podatnik powinien w treści swojego wniosku wskazać przyczynę, dla której ten wniosek składa, uzasadniając potrzebę otrzymania ulgi, tj. przesunięcia terminu zapłaty.

Podstawą do uzyskania ulgi są takie sytuacje, jak na przykład: niezawinione pogorszenie sytuacji podatnika spowodowane np. chorobą, utratą pracy, kradzieżą, pożarem, dodatkowymi obowiązkami związanymi z utrzymaniem dzieci lub ich chorobą, wypadek losowy uniemożliwiający zarobkowanie lub zmuszający do ponoszenia dodatkowych kosztów itp.

Niezapłacenie raty podatku PIT w terminie

Jeżeli podatnik dokona zapłaty po wyznaczonym w decyzji terminie, odsetki podatkowe za zwłokę naliczane będą nie tylko za okres nowego opóźnienia, ale za cały okres odroczenia zapłaty – za cały okres objęty decyzją o odroczeniu lub rozłożeniu na raty.

Opłata prolongacyjna za odroczony podatek PIT

Podatnik zobowiązany jest do zapłaty opłaty prolongacyjnej za okres objęty decyzją przesuwającą termin zapłaty. Opłata prolongacyjna pobierana jest wyłącznie od wartości rozkładanej na raty lub odraczanej i tylko za te dni, w których nastąpiło przesunięcie.

Opłatę prolongacyjną należy uregulować w terminie płatności odroczonego podatku lub raty podatku. W przypadku pominięcia opłaty prolongacyjnej lub zapłaty po terminie podatnik zostanie obciążony odsetkami od danej należności, które będzie musiał zapłacić za cały okres rozłożenia na raty lub odroczenia.

Umorzenie zaległości za podatek PIT

W sytuacjach szczególnych, uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatnika, organy skarbowe mogą wydać decyzję o umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej lub odsetek za zwłokę. Jednak decyzje o takiej uldze stosowane są bardzo rzadko.

Pobierz darmowy program e-PIT.