Wzrost płac w 2021 roku. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę?

"Wynagrodzenie Minimalne w 2021 roku w Polsce"

Od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w obecnym roku (2 600 zł).

Minimalne wynagrodzenie w Polsce

Według ostatnich danych Eurostatu minimalne wynagrodzenie w Polsce za miesiąc lipiec w 2020 roku wyniosło 523,09 EUR na miesiąc (ok. 2600,00 zł). W 2019 roku „najniższa krajowa” wynosiła 2 250,00 złotych – a więc  została ona podwyższona o 350 zł w skali roku.

Jak oblicza się minimalne wynagrodzenie?

Nie oblicza się. Jest ono ustalane w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Ogłoszone już ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) zarządza się, co następuje:

§  1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.

§  2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie. Czy tylko wzrost płac?

Dla pracownika wykonującego mało sumiennie powierzone obowiązki nie musi to być koniecznie dobra informacja. Dlaczego?  Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest swego rodzaju parametrem, od którego ustalana jest wysokość różnych świadczeń – na plus (premii, nagród, bonusów) ale również na minus (kary za wykroczenia).

W przypadku naruszenia wykroczeń pracownik musi się liczyć z możliwością otrzymani a proporcjonalnej, finansowej kary za przewinienia, których dopuścił się pracownik. Wszystkie one wzrastają od 1 stycznia 2021 r., podobnie jak minimalne stawki płac i godzinowa o 7,7 procent.

Ważne! Przy obliczaniu wysokości mimalnego wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  5. dodatku za staż pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 roku

Jak podał GUS, w październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7 proc. rok do roku i osiągnęło poziom 5458,88 zł. Oznacza to, że:

  1. stosunek sumy  wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę,
  2. wypłat  z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach,
  3.  oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresiepo wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą,

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 roku wyniosło w Polsce 5458,88 złotych.

Źródło: https://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-brutto-w-gospodarce-narodowej-w-wojewodztwach/

Podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku

Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak, podwyżki wynagrodzeń w okresie październik 2020-grudzień 2021 rok wyniosą od 3,5 proc. dla kadry zarządzającej do 4 proc. dla kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników fizycznych.

Jak podał GUS, w październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7 proc. rok do roku i osiągnęło poziom 5458,88 zł. W porównaniu z wrześniem tego roku, odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 1,6 %.