Wypowiedzenie umowy o pracę: okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę i jak długi okres wypowiedzenia przysługuje pracownikom?

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów. Jednym z nich jest wypowiedzenie umowy o pracę jako jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy. Rozwiązanie następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik, pamiętając żeby zrobić to na piśmie. W zależności od tego na jaką umowę jesteśmy zatrudnieni i jaki mamy staż pracy u danego pracodawcy, taki przysługuje nam okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu Pracy.

Rodzaje umów i okresy wypowiedzenia

Zgodnie z art. 34 KP w przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:

  1. 3 dni robocze, jeśli próbny nie przekracza 2 tygodni,
  2. 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy na czas określony i nieokreślony

Zgodnie z art. 36 okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się wszystkie okresy pracy, nawet gdy były przerwy w zatrudnieniu. Nie musi to być praca w jednym ciągu. Również jeżeli nastąpiło prawne przejęcie zakładu, pracownikom zalicza się pracę u tego przejętego pracodawcy i tego który przejmuje, jako jedność.

Ochrona niektórych grup pracowniczych – wypowiedzenie umowy u kobiet w ciąży, w czasie urlopu itp.

Jeżeli wypowiedzenie dotyczy umowy na czas nieokreślony, pracownicy podlegają powszechnej ochronie. Dotyczy ona zasadności wypowiedzenia i związkowej kontroli.

Szczególnej ochronie przy wypowiadaniu umów podlegają młodociani, kobiety w ciąży i pracownicy 4 lata przed emeryturą. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi 4 lata przed emeryturą, kobiecie w ciąży, w czasie urlopu pracownika, czy podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wypowiedzenie dla pracownika młodocianego dopuszczalne jest tylko w wyliczonych w art. 196 KP przypadkach.

Kodeks Pracy przewiduje też w szczególnych sytuacjach rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Pamiętajmy, że nawet jeśli w danym roku kalendarzowym przepracowaliśmy tylko kilka miesięcy to i tak niezbędne jest rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Odpowiedni dla swojego miejsca zamieszkania urząd znajdziesz w naszym spisie Urzędów Skarbowych.