Ulgi i odliczenia w podatkach PIT

Ulgi w podatkach i odliczenia

Ulgi i odliczenia w podatkach PIT służą temu, aby opodatkowanie było sprawiedliwsze i zmniejszało ciężar, jaki podatnik ponosi, składając swoje zeznanie PIT.

Ulgi w podatkach i odliczenia – wstęp

Można dokonać dwóch rodzajów odliczeń: 1. od dochodu – pozwalające często na przejście do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej; 2. od podatku – zmniejszające wysokość kwoty podatku.

Poniżej informujemy, jakie dokumenty wymagane są, aby móc skorzystać z poszczególnych odliczeń.

Odliczenia od dochodu:

 1. Internet – faktury imienne
 2. Ulga budowlana – faktury lub inne dokumenty świadczące o poniesionych kosztach
 3. Ulga termoizolacyjna – faktury lub inne dokumenty świadczące o poniesionych kosztach
 4. Zwrot nienależnych świadczeń – dane zwracającego, otrzymującego, informacje o tytule świadczenia, kwota zwrotu
 5. Darowizny:
 • na organizacje społeczne – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego
 • na cele kultu religijnego (na Kościół) ­– dowód wpłaty na rachunek obdarowanego
 • na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego oraz potwierdzenie realizacji celu przez Kościół w terminie 2 lat
 • krew i osocze – zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi
 • na cele edukacji zawodowej – umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
 1. IKZE – dokument zawierający następujące informacje: dane opłacającego składkę, dane instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (cel wpłaty)
 2. Ulga na leki – dokumenty potwierdzające wydatek oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania takich leków
 3. Rehabilitacja:
 • zabiegi – dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii
 • sprzęt rehabilitacyjny – dowód poniesienia wydatku oraz orzeczenie o niepełnosprawności
 • samochód – akt własności/współwłasności oraz orzeczenie o niepełnosprawności
 • pies asystujący – certyfikat potwierdzający status psa asystującego
 1. Ulga na badanie i rozwój – ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia
 2. Strata podatkowa – deklaracja PIT za poprzednie lata

Odliczenia od podatku:

 1. Ulga prorodzinna (na dzieci) – akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem
 2. Składki ZUS:
 • w przypadku przedsiębiorcy: dowody opłacania składek
 • w przypadku pracowników: PIT-11 od pracodawcy oraz RMUA
 1. Ulga abolicyjna (za pracę za granicą) – zaświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok
 2. Ulga na pomoc domową – dowód opłacenia składek ZUS i umowa aktywizacyjna
 3. Ulga na wyszkolenie uczniów – decyzja o uldze uczniowskiej z organu podatkowego
 4. Ulga odsetkowa – potwierdzenie banku o wartości opłaconych w danym roku odsetek
 5. Ulga budowlana – według przepisów obowiązujących w trakcie uzyskiwania praw do ulg

Pobierz darmowy program e-PIT.