Ulga internetowa

Ulga Internetowa Kawiarenka Internetowa

Z ulgi internetowej można korzystać jedynie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Roczny limit ulgi internetowej wynosi 760 zł.

Sposób rozliczania ulgi internetowej

Odliczenia podatnik dokonuje w zeznaniu podatkowym Pit 36, Pit 37 lub Pit 28, do którego dołącza załącznik PIT O. Najpierw musi wypełnić załącznik, a następnie łączną kwotę odliczeń przepisać z załącznika do swojej deklaracji PIT.

Czego dotyczy, a czego nie dotyczy ulga internetowa?

Ulga internetowa dotyczy korzystania z sieci Internet i prawo do niej ma podatnik korzystający z sieci w miejscu zamieszkania, w kafejce internetowej, bądź z sieci w telefonie komórkowym, jak również korzystający z sieci wireless lub posiadający przenośny modem podłączony do laptopa.

Ulga nie dotyczy natomiast montażu sieci, remontu, opłat aktywacyjnych, czy wydatku na modem. Jeśli podatnik wykupił abonament telefoniczny z dostępem do Internetu, to dokument musi zawierać wyszczególnienie wydatku za sieć. To samo dotyczy innych „pakietów usług”, takich jak na przykład „telewizja plus Internet” – umowa z dostawcą powinna dokładnie określać, jaka kwota płatności dotyczy Internetu, a jaka dodatkowej usługi. Jeżeli nie będzie takiego wyszczególnienia, ulga nie będzie przysługiwała.

Dokumenty potwierdzające wydatki na Internet

Faktury za korzystanie z dostępu do sieci nie są jedynym rodzajem dowodów, który można wykorzystać, rozliczając się z organem skarbowym, jednak są najbezpieczniejsze, dlatego warto je zachowywać.

Podatnik może posłużyć się również innym dokumentem, a dokument taki musi zawierać następujące informacje:

  • dane identyfikujące kupującego,
  • dane identyfikujące sprzedającego,
  • rodzaj zamówionej usługi,
  • kwotę zapłaty,
  • stwierdzenie dotyczące poniesionego wydatku (a nie jedynie zamówienie usługi lub korzystanie z niej).

Skoro więc dokument taki ma wskazywać zapłatę za usługę, należy dopilnować, by wystawca tego dokumentu umieścił na nim informację „opłacone”. W innym przypadku fakt zapłaty udokumentować trzeba innym dowodem. Takim dowodem może być na przykład potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty, jeżeli w tytule wskazana zostanie płatność za dostęp do sieci Internet.

W przypadku korzystania z Internetu w kawiarenkach internetowych, sam paragon do skorzystania z ulgi nie uprawnia, ale należy żądać od sprzedawcy faktury VAT z ręcznym lub komputerowym zapisem „zapłacono gotówką”.

Również faktura w PDF uprawnia do ulgi jedynie pod warunkiem, że posiada zapis „opłacona”. Jeśli takiego zapisu brakuje, należy udokumentować ulgę takim dokumentem, z którego wynika poniesienie wydatku.

Odliczeniu podlega cała kwota do zapłaty, łącznie z podatkiem VAT, czyli kwota brutto.

W jakiś sposób z ulgi internetowej skorzystają małżonkowie?

Należy pilnować tego, aby faktury zostały wystawione na imię i nazwisko obojga małżonków.

To, w jakim zakresie małżonkowie – posiadający wspólność majątkową i uzyskujący dochody – odliczą przysługującą im ulgę, nie ma znaczenia. Obowiązuje ich ten sam limit, co każdego podatnika, czyli kwota 760 zł. Limit ten przysługuje każdemu z małżonków, czyli łącznie mogą odliczyć 1520 zł, nie mogą jednak całej kwoty odliczyć od dochodów jedynie jednego małżonka. Gdyby natomiast ich wydatki na Internet w roku podatkowym wyniosły przykładowo 800 zł, wówczas mogą odliczyć po 400 zł, lub też 760 zł u jednego, a 40 zł u drugiego z nich.

To, czy rozliczają się razem czy osobno również nie ma znaczenia. Liczy się to, aby każdy z nich posiadał dochód, który pozwoli mu na poniesienie takiego wydatku, jak również każdy z nich musi posiadać dokument wystawiony na imię i nazwisko osoby korzystającej z odliczenia.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy zadbać o to, aby na fakturze znalazły się dane tego małżonka, który ponosi wydatek.

Ulga internetowa – zamiętajmy!

Żaden z dokumentów, włącznie z fakturami, nie da nam prawa do skorzystania z ulgi internetowej, jeżeli nie będzie wskazywał kwot zapłaconych. Odliczeniu podlegają wyłącznie te kwoty, które zostały faktycznie zapłacone w 2019 r. i na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Nie ma znaczenia okres czasu, w jakim podatnik korzystał z dostępu do Internetu, ale czas, kiedy zapłacił za tę usługę – musi to być miniony rok podatkowy (np. jeżeli podatnik korzystał z Internetu w grudniu 2019 r. a za usługę tą zapłacił w styczniu 2020 r., nie będzie mógł rozliczyć się z tej płatności w tym roku; może natomiast ująć w tegorocznej uldze dowody zapłaty ze stycznia 2019 r. za Internet z 2018 r.).

Pobierz darmowy program e-PIT.