Termin rozliczenia CIT w 2021 przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

Portmonetka i drobne pieniądze

Do uzgodnień zewnętrznych trafił projekt rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia CIT roczenego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie wydane zostanie równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zawiera regulację na podstawie której przedłuża się czas na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 r.

Kto składa CIT-8

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Podatnicy CIT, po zakończeniu roku podatkowego, składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty – CIT-8

Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Z kolei strata pojawia się, gdy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodu były wyższe niż przychód. 

Zeznanie podatkowe CIT- 8 składają:

  • osoby prawne, na przykład spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie
  • spółki kapitałowe w organizacji, czyli na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu do rejestru
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej (na przykład wspólnota mieszkaniowa)
  • spółki komandytowo-akcyjne
  • spółki komandytowe
  • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów,

Sprawdź szczegółowe informacje o podatku od osób prawnych (CIT).

Kto nie jest podatnikiem CIT

Podatek CIT cie nie dotyczy, jeśli:

  • jesteś osobą fizyczną
  • prowadzisz działalność w formie spółki niemającej osobowości prawnej, za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej i spółki komandytowej z zarządem lub siedzibą w Polsce.

Pierwotny termin rozliczenia CIT mijał 31 marca 2021 roku.

 Dla podatników to czas na :

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy CIT.

Zgodnie z procedowaną ustawą, termin ten zostanie wydłużony do 30 czerwca 2021 roku. Jednak w uwagi na kalendarz prac parlamentarnych, minister Tadeusz Kościński podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, w którym zostaną zawarte identyczne rozwiązania jak we wspomnianej ustawie. To zapewni podatnikom możliwość skorzystania z tego rozwiązania.