Regulamin e-sklepu

regulamin e-sklepu na ekranie laptopa

Sklepy internetowe są bardzo popularne zarówno wśród klientów, jak i przedsiębiorców. Osoby chcące założyć własny biznes coraz częściej decydują się właśnie na prowadzenie e-sklepu. Jest to bardzo wygodna forma rozpoczęcia własnego biznesu ze względu na o wiele mniejszą ilość formalnych wymagań niż w przypadku tradycyjnego przedsiębiorstwa – niepotrzebny jest lokal, wyposażenie, szyld itp. Oczywiście biznes online również wymaga spełnienia pewnych formalności, na przykład stworzenia regulaminu.

Regulamin e-sklepu – co mówią przepisy ?

Regulamin sklepu internetowego to obowiązek. Ma on za zadanie chronić zarówno przedsiębiorcę, jak i klienta. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w art. 8 stanowi:

„1. Usługodawca:

 1. określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”,
 2. nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

2. Usługobiorca nie jest zobowiązany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2”.

A zatem obowiązkiem przedsiębiorcy jest zarówno stworzenie regulaminu sklepu internetowego, jak i udostępnienie go klientom w sposób wyraźny i klarowny.

Jakie informacje musi zawierać regulamin e-sklepu?

Ust. 3 wspomnianego wyżej aktu prawnego stwierdza, że w regulaminie internetowego sklepu należy określić:

 • rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki świadczenia tychże usług łącznie z technicznymi wymaganiami koniecznymi do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie wyżej wymienionych usług,
 • sposób postępowania reklamacyjnego.

Z kolei ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zgodnie z art. 9 pkt.1 wymaga, aby regulamin sklepu internetowego, który podlega tej ustawie, zawierał również poniższe informacje:

 1. imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedziby) oraz organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 2. istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot,
 3. cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie składniki, szczególnie cła i podatki,
 4. zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 5. koszty oraz termin i sposób dostawy,
 6. prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni (ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3),
 7. koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 8. termin, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu ma charakter wiążący,
 9. minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 10. miejsce i sposób składania reklamacji,
 11. prawo do wypowiedzenia umowy (o którym mowa w art. 8 ust. 3).

A zatem większą część regulaminu sklepu internetowego stanowią dane sprzedawcy oraz informacje o produktach i usługach, a tylko niewielka jego część ma być poświęcona prawom sprzedawcy i konsumenta. Należy postarać się o to, aby regulamin e-sklepu sformułowany został w sposób umiejętny – zrozumiały, czytelny i rzeczowy. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo firmie oraz jej klientom.