Podatek dochodowy z zagranicy. Co muszę wiedzieć?

Dziewczyna przed laptopem zastanawia się jak rozliczyć podatek dochodowy z zagranicy

Jak co roku 30 kwietnia mija termin na złożenie zeznania podatkowego do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatek dochodowy z zagranicy podobnie jak inne formy opodatkowania rozliczyć musisz do końca miesiąca. Z dzisiejszego artykułu dowiesz jak przystąpić do rozliczenia takiego podatku oraz na jakim formularzu to zrobić. Zanim to zrobisz, koniecznie zapoznaj się z ważnymi pojęciami.

Kim jest rezydent podatkowy?

Polski rezydent podatkowy to osoba, która spędza na terytorium Polski więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, albo której centrum interesów życiowych znajduje się na terytorium Polski.

Centrum interesów życiowych to np. rodzina zamieszkała na stałe w Polsce, sieć towarzyska, biznesowa lub wspólnotowa. Osoba pracująca przez 5 dni za granicą i mieszkająca tam głównie po to, aby zarabiać więcej pieniędzy, przyjeżdżająca do Polski mniej lub bardziej regularnie ale tutaj realizująca swoją aktywność społeczno-obywatelską jest właśnie rezydentem podatkowym.

W przypadku natomiast, gdy nie posiadasz miejsca zamieszkania w Polsce do celów podatkowych podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jesteś tzw. nierezydentem. Oznacza to, że powinieneś rozliczyć się w Polsce jedynie z takich dochodów (przychodów), które uzyskałeś na terytorium Rzeczpospolitej.

Kim jest nierezydent?

Nierezydent zgodnie z polskim prawem to:

a) osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.

b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Podatek dochodowy z zagranicy a uniknięcie podwójnego opodatkowania

Aby zapobiec sytuacji podwójnego opodatkowania dochodu – zarówno w państwie rezydencji (centrum interesów życiowych), jak i w państwie położenia źródła dochodu, Polska zawarła szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te mają pierwszeństwo nad innymi zapisami prawa krajowego.

 Umowy międzynarodowe przewidują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

  • metodę wyłączenia z progresją,
  • metodę odliczenia proporcjonalnego.

Metoda wyłączenia z progresją

Dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Według niej do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku uzyskane za granicą i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali, po czym ustala się stopę procentową tego podatku do obliczonej sumy dochodów, a następnie ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na jakim formularzu PIT rozliczyć podatek dochodowy z zagranicy?

Podatek dochodowy z zagranicy rozliczysz na formularzu PIT-ZG. Należy wykazać w nim zarówno wysokość dochodów zagranicznych, jak i wysokość pobranych z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Wszystkie kwoty należy przeliczyć na polskie złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego uzyskanie dochodu.

W przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem, gdy każdy z małżonków uzyskał dochody pochodzące z innego państwa, wtedy każde z nich rozlicza własny podatek dochodowy z zagranicy na oddzielnym PIT-ZG.

Należy pamiętać, że PIT-ZG nie muszą składać osoby, które uzyskują dochody za granicą z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce (np. w przypadku delegacji) oraz obcokrajowcy pracujący w Polsce.

Uwaga! Formularz PIT-ZG jest załącznikiem do zeznania podatkowego. Co oznacza, że składa się razem z właściwym tobie zeznaniem: PIT-36PIT-36SPIT-36LPIT-36LSPIT-38 lub PIT-39, odrębnie dla każdego z nich.

Rozlicz podatek dochodowy z zagranicy w darmowym programie e-PIT

Wypełniając swój PIT z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.

Skorzystaj z naszego darmowego programu e-PIT!