Opłata skarbowa – czym jest i kto ją płaci?

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa to nic innego jak opłata urzędowa po zapłaceniu której urząd przystąpi do merytorycznego rozpatrywania twojej sprawy. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej, urząd prowadzący postępowanie wezwie cię do jej uiszczenia i wyznaczy termin na zapłatę. Termin nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni.

Opłata skarbowa – kogo dotyczy

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej dotyczy osób fizycznych (na przykład prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), osób prawnych (na przykład spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (na przykład spółek osobowych: jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych czy wspólnot mieszkaniowych).

Kto jest z niej zwolniony?

Z jej opłaty zwolnione są m.in.: jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego – jeśli załatwiają sprawy urzędowe, które wiążą się z nieodpłatną działalnością osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Co podlega opłacie

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, np. wydanie zgody, przeniesienie decyzji, przyjęcie zgłoszenia,
 2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie podlega również złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej nie podlega:

 1. czynność urzędowa, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  2. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  3. zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 2. czynność urzędowa, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 3. czynność urzędowa, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są zwolnione od tych opłat,
 4. czynność urzędowa lub wydanie zaświadczenia, jeżeli następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazano za pośrednictwem polskiego konsula, albo jeżeli doręczenie dokumentu, który potwierdza dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia odbywa się za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Aktualne stawki

Wykaz czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń, itd., które podlegają opłacie skarbowej, a także jej stawki i zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Kiedy otrzymam zwrot opłaty skarbowej

Otrzymasz zwrot opłaty, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot następuje wyłącznie na wniosek, który składa się do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Pamiętaj: opłaty nie zwraca się po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym została zapłacona.

Opłata skarbowa – gdzie się ją uiszcza?

W kasie właściwego Urzędu Skarbowego (lub innego organu podatkowego) lub na jego rachunek, a także u inkasenta, o ile został ustanowiony.