Nowe stawki VAT jednak od 1 lipca 2020 roku

obliczanie nowej stawki VAT

Nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT miał funkcjonować od 1 kwietnia 2020 roku. Pierwotny termin został przesunięty na 1 lipca 2020 roku w związku z wystąpieniem i rozprzestrzenieniem się pandemii koronawirusa. Czy coś prócz terminu zmieniło się z zapisach?

Co przyniesie zmiana starej stawki VAT?

Przede wszystkim uproszczenie dość skomplikowanych i niejasnych przepisów. Te uprzednie powodowały według przedsiębiorców stan niepewności w prowadzeniu biznesu.

Opracowana w ramach „Operacji 2007” Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz 1293) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Od 1 lipca 2020 roku nie będzie już stosowana. Zamiast niej do klasyfikacji towarów i usług stosować będziemy PKWiU 2015 i nomenklaturę scaloną (CN).

Klasyfikacja towarów i usług

Nomenklatura Scalona to klasyfikacja wykorzystywana na obszarze Unii Europejskiej. Polskie organy podatkowe stosują ją w handlu międzynarodowym np. w celu obliczenia cła lub w zakresie importu towarów. To sprawiało, że przedsiębiorcy musieli posługiwać się dwoma różnymi klasyfikacjami towarowymi. Dzięki zmianie przedsiębiorcy będą mogli stosować jednolitą klasyfikacją zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym.

Standardowe klasyfikacje i nomenklatury:

• są niezbędne do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych,
• opracowywane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej,
• wprowadzane są w drodze Rozporządzenia przez Radę Ministrów,
• stosuje się je w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Nowe stawki VAT System Powiązań

Źródło: Serwer klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

Nowe stawki VAT

Źródłem nowych przepisów jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT znajduje się obecnie o wiele mniejsza ilość towarów i usług. Obniżona stawka VAT obowiązywać będzie m.in. na towary takie jak: pieczywo, owoce cytrusowe, artykuły higieniczne oraz żywność dla niemowląt i młodszych dzieci. Podwyższona na niektóre przyprawy czy lód stosowany do celów spożywczych.

Nowe stawki VAT – pisaliśmy o nich już w tym artykule: Zmieniają się stawki VAT od 1 kwietnia 2020 r

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751) – a więc PEŁNA lista towarów i usług oraz ich nowa stawka dostępna jest do pobrania tutaj.

Czy coś zmieniło się w zapisach?

Na szczęście nic prócz terminu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 marca 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., a który mówi, że:

„§ 3a. Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przypadków, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i lit. g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), załączniku nr 15 do tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy, Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) stosuje się do dnia 30 czerwca 2020 r”