Maseczki w pracy – co mówią aktualne przepisy?

Maseczki W Pracy

We wtorek 2 grudnia 2020 roku weszło w życie kolejne rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jednym z najważniejszych zapisów jest ten dotyczący obowiązku noszenia maseczek w miejscach pracy. Co mówią przepisy na ten temat? Czy istnieją wyjątki odnośnie obowiązku noszenia maseczki w pracy?

Zmiany w przepisach – obowiązki pracodawcy

W myśl rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

„Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić: a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.”

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wirus SARS-CoV-2 od samego początku przeobraził stosunki oraz prawo pracy. O obowiązkach i przywilejach pracodawców pisaliśmy w artykule koronawirus – prawa i obowiązki pracodawcy w czasie epidemii.

Maseczki w pracy – przywilej pracodawcy

W myśl nowego rozporządzenia o obowiązku noszenia maseczki w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż 1 osoba, decyduje pracodawca. To postanowienie umożliwi dokonanie racjonalnej oceny, czy i w jakich przypadkach można odstąpić od tego obowiązku, gdyż to na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienia odpowiednich standardów BHP.

Dokładne brzmienie przepisu to:

Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Maseczki są więc obowiązkowe w zakładach pracy w każdych okolicznościach. Jeżeli nie jesteśmy jedyną osobą w danym miejscu. Niezależnie od tego, jak daleko od nas siedzi kolejny pracownik, jeśli taka osoba znajduje się w miejscu pracy, musimy zasłonić usta i nos. Maseczki należy nosić nie tylko w miejscach wspólnych, jak kuchnia, ale też gdy siedzi się przy swoim biurku.

Maseczki są wiec obowiązkowe w zakładach pracy w każdych okolicznościach. Jeżeli nie jesteśmy jedyną osobą w danym miejscu. Niezależnie od tego, jak daleko od nas siedzi kolejny pracownik, jeśli taka osoba znajduje się w miejscu pracy, musimy zasłonić usta i nos. Maseczki należy nosić nie tylko w miejscach wspólnych, jak kuchnia, ale też gdy siedzi się przy swoim biurku.

Czy istnieje możliwość odmowy noszenia maseczki w pracy?

Istnieje i mówią o nich nowe przepisy. Możliwość nie noszenia maseczki w pracy regulują przepisy tego samego rozporządzenia. Wyjątki są nieliczne i dotyczą, m.in. personelu przebywającego w kabinie pilota, osób sprawujących kult religijny, sędziów czy trenerów w trakcie zawodów sportowych bądź kierowców środków transportu publicznego.