Kwarantanna po powrocie do kraju na święta

Obowiązkowa Kwarantanna Narodowa

W świetle nowych obostrzeń Polacy pracujący za granicą podlegają obowiązkowej kwarantannie po przyjeździe do kraju. Jednak nie w każdym przypadku. Kto jest zwolniony z obowiązku odbywania kwarantanny?

Kwarantanna Narodowa

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował wczoraj, że od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązywać będzie „narodowa kwarantanna”. W związku z tym zmienią się także zasady dotyczące kwarantanny po wjeździe do Polski. 

Do tej pory na obowiązkową izolację do co zasady kierowani byli cudzoziemcy przekraczający polską granice, stanowiącą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (określone kategorie osób są z niej zwolnione). Z obowiązku tego zwolnieni byli obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski albo pozostają pod ich stałą opieką.

Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna

W świetle nowych ustaleń obowiązkową 10-dniową samoizolacją objęte będą wszystkie osoby, które przyjadą do Polski transportem zorganizowanym: podróżujących autokarami, samolotami, statkami oraz innymi wyszczególnionymi w Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

10-dniowej kwarantanna w świetle obostrzeń związanych zapobieganiem COVID-19 obowiązuje osoby, które przekraczają granicę RP stanowiącą jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Oznacza to, że kwarantanną są objęte osoby przybywające do Polski np. z Turcji, Chin czy Stanów Zjednoczonych.

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE?

Kwarantanny, po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy  administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,
 • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach, lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,
 • osoby wykonujące w Polsce, lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;

Kwarantanna, po przekroczeniu granicy Polski, nie dotyczy:

 • obywateli Polski oraz cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski,
 • uczniów pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • studentów, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Polsce i osób prowadzących działalność naukową w Polsce,
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez innych osób przekraczających granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 • inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji,
 • osób, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,
 • obywateli UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski  do miejsca zamieszkania lub pobytu, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • osób odbywających żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA – stron umowy o EOG bez zawijania do portów państw trzecich,
 • osób wykonujących za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister,
 • pasażerów statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi, Ukrainy albo Federacji Rosyjskiej;
 • osób biorących udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy;
 • osób wykonujących zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Dokładne informacje dotyczące wjazdu do Polski można znaleźć na stronie Straży Granicznej.