Jakie formy opodatkowania masz do wyboru?

Wypełniając formularz deklaracji, musisz wybrać adekwatną metodę opodatkowania. Możesz rozliczyć się:

Indywidualnie

Metoda odpowiednia dla osoby nie będącej w związku małżeńskim lub pozostającej w związku małżeńskim przez niecały okres podatkowy, oraz w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, bądź są w sądownie orzeczonej separacji.

Czasami wybór tej metody rozliczenia narzuca sposób opodatkowania, gdy na przykład osoba musi rozliczyć swój podatek dochodowy w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonalnych, podatku liniowego lub podatku tonażowego.

Wspólnie z małżonkiem

Metoda odpowiednia dla osób pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, którzy przez cały rok podatkowy posiadali wspólnotę majątkową; nie mogą natomiast rozliczać się razem ze współmałżonkiem osoby, które muszą dokonać rozliczenia w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonalnych, podatku liniowego lub podatku tonażowego.

Należy pamiętać, że wspólnie z małżonkiem można rozliczać się tylko na zasadach ogólnych, czyli do wyboru pozostają jedynie dwa formularze: PIT-36 lub PIT-37.

Wspólnie z dzieckiem

Metoda dla osób, których dziecko (własne lub przysposobione do 18 roku życia) uzyskało dochody z różnego rodzaju źródeł (renta, dochód z najmu, itp.) – rodzic ma obowiązek doliczyć te dochody do swoich.

Jednak nie wszystkie rodzaje dochodów dziecka rodzic może połączyć ze swoimi, a wówczas należy sporządzić odrębne deklaracje podatkowe na imię i nazwisko dziecka, które w jego imieniu podpisuje rodzic. Dotyczy to np. dochodów z pracy dziecka, czy wszelkiego rodzaju stypendiów; dochody takie należy wykazać na deklaracji PIT-36 oraz wypełnić załącznik PIT-M.

W przypadku, gdy dochód rodziców z najmu opodatkowany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonalnych, wówczas dochody dziecka również należy opodatkować w ryczałcie – każdy z rodziców w swoim własnym imieniu składa odrębne zeznanie PIT-28, w którym wykazuje połowę przychodów dziecka; w takiej sytuacji nie trzeba składać załączników PIT-M.

W sytuacji, gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim, ale swoje dochody opodatkowują indywidualnie, wówczas muszą doliczyć dochody swoich dzieci po połowie każdy do swojego zeznania podatkowego (wyjątkiem jest sytuacja, gdy tylko jeden rodzic ma prawo do pobierania pożytków swoich dzieci). Natomiast w przypadku separacji obowiązek wykazania dochodów dziecka spoczywa na rodzicu, który to dziecko wychowuje.

Jako samotny rodzic

Osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia – może rozliczyć się łącznie z dzieckiem. W tym przypadku nie ma wymogu, aby dziecko zarabiało. Dzięki tej metodzie samotny rodzic może zastosować niższą stawkę podatku, niż gdyby rozliczał się indywidualnie.

Z takiej formy opodatkowania może skorzystać rodzic lub opiekun, który jest: panną lub kawalerem (decydujący jest tu stan faktyczny, a nie status – rodzic żyjący w konkubinacie z drugim rodzicem dziecka i prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko), wdową lub wdowcem (dotyczy to zarówno śmierci współmałżonka, jak i sytuacji, gdy małżonek odbywa karę pozbawienia wolności lub jest pozbawiony praw rodzicielskich; oraz gdy orzeczona została separacja albo rodzic jest po rozwodzie).Skorzystaj z naszego darmowego programu e-PIT!

e-pit