Inflacja w 2023 roku w Polsce – jakie są prognozy?

Inflacja w Polsce – jest to temat, który obecnie nurtuje większość Polaków. Z niepokojem patrzymy na rosnące w zastraszającym tempie ceny towarów, energii, usług…

W założeniach budżetowych Rady Ministrów jest informacja, że inflacja w 2023 roku wyniesie 9,8 %. Zdaniem ekonomistów banku PKO BP rok 2023 przyniesie wyraźny spadek inflacji, jednak inflacja ma powrócić do celu (czyli 2,5% ±1 pkt proc.) dopiero w 2025 roku. Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada inflację konsumencką na poziomie 13,1 proc. Wynika to z centralnej ścieżki projekcji inflacji i PKB opublikowanej 14 listopada 2022 r. w „Raporcie o inflacji” NBP.

Inflacja prognozowana w Polsce, w projekcie budżetu państwa na 2023 rok to 9,8 proc.

Rząd informuje jednak, że można oczekiwać, że w drugiej połowie 2023 r. nastąpi pewne przyspieszenie tempa wzrostu PKB, wspierane inwestycjami publicznymi oraz poprawą koniunktury za granicą, choć wzrost PKB ma pozostać umiarkowany.

Podkreślono, że polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, jednocześnie NBP nie wyklucza interwencji na rynku walutowym. Takie działania mają zapobiegać rozwojowi inflacji.

Autorzy zastrzegli jednocześnie, że zarysowany scenariusz makroekonomiczny obarczony jest wysoką niepewnością, a głównym jej czynnikiem dla koniunktury oraz procesów cenowych na świecie, w tym w Polsce, w 2023 r. jest przyszła sytuacja geopolityczna, ale także skala i trwałość zaburzeń w funkcjonowaniu światowej i europejskiej gospodarki wywołanych przez wojnę za naszą wschodnią granicą. Te wszystkie czynniki mają znaczący wpływ na inflację w Polsce.

Założenia polityki pieniężnej ustalane są corocznie przez Radę Polityki Pieniężnej. Zawierają charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej, cele oraz instrumenty jej realizacji.

PKO BP zakłada, że tarcza antyinflacyjna zostanie utrzymana w pełnym zakresie do końca 2023.

Wg PKO BP zakładany spadek inflacji bazowej, z blisko 10 proc. na koniec 2023, to przede wszystkim reakcja na spadek realnych dochodów i wzrost kosztów życia (żywność, utrzymanie mieszkania itp.).

Ekonomiści PKO BP uważają, że skutki energetycznego kryzysu nie ominą polskiej gospodarki. Gospodarka weszła jednak fazę hamowania, a w 2023 roku znajdzie się w technicznej recesji.

Inflacja jest skutkiem szeregu działań, sytuacji, nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie i mamy nadzieję, że spadnie w 2023 roku.