Druk SSE-R

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk SSE-R – rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

Informacja przeznaczona jest dla podatników (PIT i CIT) prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r. i w związku z tym korzystających z określonej w tym zezwoleniu pomocy publicznej, a także dla podatników będących wspólnikami spółek osobowych (w tym cywilnej) prowadzących taką działalność.

Formularz jest załącznikiem do zeznania podatkowego.

Szczegółowe informacje

Informacja składana jest na podstawie art.7 ust.3 i 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz.1840, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”, jako załącznik do zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).


Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego:

  • będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej,
  • będących wspólnikami spółek osobowych,
    prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej stref y ekonomicznej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomiczny ch (Dz.U. Nr 123, poz.600, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o SSE, na podstawie zezwolenia wy danego przed dniem
    01.01.2001 r. i zmienionego stosownie do art.6 ust.1 ustawy.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-SSE-R

SSE-R