Druk IFT-1R

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

Co to jest druk IFT-1R?

Druk IFT-1R wystawiany jest w przypadku pobrania w Polsce ryczałtowego podatku od wypłat przekazywanych lub udostępnianych nierezydentom. Rodzaj informacji zależy od tego, jakiego rodzaju wypłata ma miejsce.

Zarówno IFT-1/IFT-1R złożyć należy w formie elektronicznej. Nie ma znaczenia ilość zatrudnianych osób w firmie – nie można do urzędu skarbowego wysyłać IFT w formie drukowanej. 

Oba druki IFT nie wymagają dla ich wysyłki elektronicznej użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego, o ile sporządza je podatnik – osoba fizyczna/przedsiębiorca. Wystarczającym jest ich podpisanie pięcioma danymi autoryzującymi płatnika:

  • identyfikatorem podatkowym NIP albo PESEL;
  • imieniem (pierwszym);
  • nazwiskiem;
  • datą urodzenia;
  • kwotą przychodu wskazaną w jednym z ośmiu zeznań podatkowych za dwa lata wcześniejszym niż rok przesyłania PIT-R albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono jednego z tych zeznań podatkowych.

W stosunku do podatników, informacje te można przekazać zarówno elektronicznie, jak i w formie drukowanej. 

Zwrot podatku na rzecz nierezydentów

Po zapłacie podatku ryczałtowo w Polsce i wystawieniu IFT-1, możliwe jest ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku. Wniosek o zwrot podatku może złożyć:

1. podatnik, w tym podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy,
2. płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku

Zwrot podatku, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku.

Druk IFT-1R a PIT-11

Informacja IFT jest komplementarna do informacji PIT-11. Jeśli płatność rozliczana jest na rzecz nierezydenta – wystawić należy IFT, jeśli na rzecz rezydenta – PIT-11. Nie może zdarzyć się tak, że podatek pobrany od wypłaty trafi do dwóch informacji jednocześnie.

Pobierz druk IFT-1R

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój druk IFT-1R z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.