Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa w gotówce Druk DSF-1

Danina solidarnościowa to nowy podatek wprowadzony w 2019 roku. Uzyskane z niego wpływy mają służyć stworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa to w praktyce trzeci próg podatkowy – płacą ją najbogatsi, których roczne dochody przekraczają 1 000 000 zł.

Podstawa wyliczenia

Nadwyżkę dochodu ponad kwotę 1 000 000 zł należy opodatkować stawką 4%. Podatnik musi jednak pamiętać, że nie jest zwolniony z zapłaty 32% podatku po przekroczeniu limitu kwotowego dochodu z drugiego progu podatkowego.

Dla ustalenia dochodu do wyliczenia daniny solidarnościowej sumuje się uzyskane w danym roku przychody:

  • opodatkowane według skali podatkowej – art. 27 Ustawy o PIT – np. dochody z pracy na etacie, z umów cywilnoprawnych, renty, emerytury itp.;
  • z zagranicznej spółki kontrolowanej – art. 30f Ustawy o PIT;
  • z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych liniowo – art. 30c Ustawy o PIT;
  • ze sprzedaży udziałów, akcji i papierów wartościowych oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji – art. 30b Ustawy o PIT;
  • z innych źródeł, np. prywatnego zbycia nieruchomości i praw z nieruchomościami, przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach itp.

Od uzyskanej wartości dochodu podatnik odejmuje kwotę opłaconych w danym roku podatkowym składek ZUS – dotyczy to również składek zapłaconych za granicą.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Małżonkowie – razem czy osobno?

Każdy z małżonków ustalając podstawę obliczenia daniny solidarnościowej, uwzględnia wyłącznie swoje dochody – nie łączy ich z dochodami małżonka, ani nie dzieli na pół.

Jakie zeznanie?

Daninę solidarnościową rozlicza się na formularzu DSF-1 i składa we właściwym urzędzie skarbowym. Można ją złożyć papierowo lub w wersji elektronicznej. W przypadku popełnienia jakiegoś błędu podatnik ma prawo do skorygowania deklaracji przez złożenie deklaracji korygującej.

Termin zapłaty

Podatnicy, których ten przepis dotyczy, zobowiązani są opłacić podatek w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Podatnik wpłaci daninę solidarnościową na rachunek urzędu skarbowego, natomiast naczelnik urzędu przekaże tę kwotę na rachunek bankowy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz darmowy program e-PIT.

Danina solidarnościowa – objaśniania

Zapoznaj się koniecznie z objaśnieniami dostępnymi do pobrania tutaj.