Czy choroba pracownika zawsze chroni go przed zwolnieniem?

chusteczki kawa okulary na biurku chyba zbliża się choroba pracownika

Choroba to okres czasowej niezdolności do pracy, a pracownik obowiązkowo podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Wprawdzie pracownicy w czasie choroby posiadają wiele praw, jednak choroba pracownika nie zawsze chroni go przed zwolnieniem.

Choroba – okres ochronny

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest przez okres krótszy niż 6 miesięcy, wówczas gdy zachoruje, chroniony będzie przez 90 dni, zanim pracodawca będzie mógł go zwolnić. Natomiast pracownicy, którzy zatrudnieni są przez okres dłuższy niż pół roku, podlegają znacznie dłuższej ochronie.

Pracownik, który nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego, chroniony jest przez okres pobierania wynagrodzenia z tytułu choroby tj. przez 182 dni. Jeżeli natomiast przyczyną jego choroby jest gruźlica lub ciąża, wówczas podlega ochronie przez 270 dni.

W przypadku, gdy pracownik otrzymał świadczenie rehabilitacyjne, które można pobierać maksymalnie przez 90 dni, wówczas w zależności od sytuacji chroniony jest odpowiednio przez:

  • 272 dni (182 dni chorobowego + 90 dni rehabilitacyjnego),
  • 360 dni (270 dni chorobowego + 90 dni rehabilitacyjnego).

Jeśli pracownik nie wyzdrowiał na czas

Jeśli minęły powyższe terminy, a pracownik nadal jest chory i niezdolny do pracy, jego pracodawca ma prawo zakończyć z nim współpracę ze skutkiem natychmiastowym.

Jednak po wyzdrowieniu pracownik ma prawo ubiegać się o przywrócenie na stanowisko. Natychmiast po zakończeniu okresu chorobowego powinien zgłosić się do byłego przełożonego, a ten powinien go z powrotem zatrudnić, o ile posiada do tego możliwości finansowe i techniczne.

Według artykułu 47 Kodeksu pracy pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, jeśli okres wypowiedzenia był krótszy niż trzy miesiące; gdy natomiast okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc.

Jeśli pracownikiem, z którym rozwiązano umowę, była osoba, o której jest mowa w art. 39 lub też była to pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Taki sam przepis dotyczy rozwiązania współpracy z ojcem wychowującym dziecko w okresie urlopu macierzyńskiego. Podobnie wygląda sytuacja, gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Droga sądowa – kiedy?

Jeśli w okresie choroby pracownika pracodawca ogłosi likwidację lub upadłość firmy, wówczas choroba pracownika nie stanowi przeszkody w zwolnieniu go.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik został zwolniony w czasie choroby ze względu na brak środków na jego utrzymanie – w takiej sytuacji może on złożyć pozew do sądu. Jeśli sąd uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony odbyło się niezgodnie z przepisami, może wydać orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia i konieczności przywrócenia pracownika na stanowisko na warunkach ustalonych w pierwotnej umowie o pracę lub wypłatę odszkodowania.

Jeśli pracownik chce wrócić do pracy po takim procesie, ma obowiązek zgłosić swoją gotowość do pełnienia obowiązków nie później niż 7 dnia od orzeczenia sądu.