Podatek od sprzedaży nieruchomości po likwidacji działalności

Ulica w polskim mieście przy której znajdujące kamienice również od nich należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości

Gdy zlikwidowana zostaje działalność gospodarcza, podatnik zostaje z wieloma środkami trwałymi, które wcześniej używane były w jego firmie. Stanowią one część jego majątku. Zalicza się do nich również nieruchomości pozostałe po likwidacji działalności. Czy podatnik jest zobowiązany do wykazywania przychodu z tytułu sprzedaży takiej nieruchomości? Odpowiadamy poniżej.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości po likwidacji działalności

Zgodnie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PIT przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych są przychodem z działalności. Ponadto odpłatne zbycie środków trwałych pozostałych po likwidacji działalności również jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy PIT stanowi, że przychodem z działalności są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

  1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie;
  2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Przychód wyłączony z opodatkowania – kiedy?

Istnieją sytuacje, w których sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności nie powoduje powstania przychodu. Mówi o tym art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy PIT. Jest tam napisane, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej oraz otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do likwidacji, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat, a przy tym odpłatne zbycie nie jest wykonywane przez działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.

A zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości będącej uprzednio środkiem trwałym w zlikwidowanej firmie uzyskany po upływie sześcioletniego okresu karencji wyłączony jest z opodatkowania – nie jest on już w tym momencie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochód ze sprzedaży – jak go obliczyć?

Jeżeli podatnik sprzeda nieruchomość pozostałą po likwidacji działalności gospodarczej w okresie, w którym podlega ona opodatkowaniu, musi we właściwy sposób obliczyć podstawę opodatkownia. Jest nią dochód będący różnicą pomiędzy przychodem ze sprzedaży tejże nieruchomości a wszelkimi wydatkami, które uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych (art. 24 ust. 3b ustawy PIT) – takimi wydatkami mogą być na przykład odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego dokonane w ramach działalności gospodarczej.